Nachádzate sa tu:

Územný plán

 

Územný plán obce Dvorníky - Zmeny a doplny č. 1

10.08.2016


Obec Dvorníky ako obstarávateľ Územného plánu obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1 podľa §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)v súlade s ustanovením v súlade §22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1.

Územný plán obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dvorníkoch a taktiež na internetovej stránke obce www.dvorniky.sk.
Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Územného plánu obce Dvorníky - Zmeny a doplnky č. 1 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Dvorníky.

- Informácia o oznamení (pdf)

- List OÚ (pdf)

- Oznámenie o strategickom dokumente (pdf)- Územný plán obce Dvorníky - Zmeny a doplny č. 1 (pdf)

- Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôd (pdf)

- Výkres č. 1 (jpg)

- Výkres č. 2 (jpg)

- Výkres č. 3 (jpg)

- Výkres č. 4 (jpg)

- Výkres č. 5 (jpg)

- Výkres č. 6 (jpg)

 

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky