Nachádzate sa tu:

Všeobecne-záväzné nariadenia obce

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

ikona paragraf

VZN 1/2016(PDF súbor)

 

 

Smernica o reprezentačných a propagačných výdavkov

ikona paragraf

Smernica o reprezentačných a propagačných výdavkov(PDF súbor)

 

 

Smernica Integrované obslužné miesto

ikona paragraf

Smernica IOM(PDF súbor)

 

 

Smernica stravovanie zamestnancov

ikona paragraf

Smernica stravovanie zamestnancov(PDF súbor)

 

 

VZN č.3/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvorníky č.2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ikona paragraf

VZN 3/2015(PDF súbor)

 

 

VZN č.2/2015 všeobecné záväzné nariadenie o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce DVORNÍKY

ikona paragraf

VZN 2/2015(PDF súbor)

 

 

VZN č.1/2015 o verejnej kanalizácií, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd

ikona paragraf

VZN 1/2015(PDF súbor)

 

 

Potraviny

Potraviny

Služby

Služby v obci

Spoločenské vyžitie

Spoločenské vyžitie

Mapa obce

Mapa obce Dvorníky