Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval v stavebnom konaní žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 31.5.2021 o vydaní stavebného povolenia na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky, Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3.2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle §62 stavebného zákona a rozhodol takto: Dočasná stavba: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povoľuje.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – prerušenie stavebného konania – “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR”

Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove v súlade s ustanovením §60 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, aby Slovak Telekom a.s. v lehote do 31.03.2022 žiadosť o vydanie stavebného povolenia doplnili o stanovisko, resp. rozhodnutie Okresného úradu Trnava – pozemkového a lesného odboru na pozemok parc. č. 1142/14. Z uvedených dôvodov tunajší úrad podľa § 60 ods. (1) stavebného zákona stavebné konanie prerušuje.

Prerušenie stavebného konania “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania “TA-Dvorníky VNK”

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, v zastupení spoločnosťou LiV-EPI s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava podali dňa 24.05.2021 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “TA-Dvorníky VNK, TS 0028-009, NNK”. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením §36 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a v stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov oznamuje začatie územného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom. Vzhľadom k tomu, že predložený návrh poskytuje dostatočný podklad pre jeho posúdenie, stavebný úrad upúšťa od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania “TA-Dvorníky VNK” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby ZS a RR Bod Dvorníky II – HC DVR

Obed Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdil návrh Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby “ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR” podľa § 37 a 38 stavebného zákona a na základe výsledkov konania ako aj stanovísk dotknutých orgánov podľa § 39 a 39a stavebného zákona povoľuje umiestnenie stavby ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR na pozemkoch parc. č. 1142/2, 1142/9, 1142/8 a 1142/14 v kat. území Dvorníky.

Verejná vyhláška – rozhodnutie o povolení stavby ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)

 

Stavebné povolenie – verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydáva stavebníkovi: Obec Dvorníky, zastúpená starostom obce Mgr. Ľubošom Gubáňom, povolenie na uskutočnenie vodnej stavby podľa §26 ods. 1 vodného zákona a podľa§ 66 stavebného zákona: Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka, na pozemkoch parc. číslo 18/1, 117/5, 41, 22/1, registra “C”, parc. číslo 14, 42 registra “E”, v katastrálnom území Posádka.

thumbnail of Verejná vyhláška -vodovod Posádka

Oznámenie o uložení písomnosti – Dominik Kršák

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Dominik Kršák, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dominik Kršák

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Chodník pri ceste III/1313

Obec Dvorníky – spoločný stavebný úrad so sídlom v Leopodlove, povoľuje stavbu: Chodník pri ceste III/1313 na pozemkoch parc. čísla registra “C” 538/1, 544, 1232/1, 1232/2 a registra “E” 539/101 v katastrálnom území Dvorníky.

thumbnail of VV-SP chodník pri ceste III1313

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania – vodovod Dvorníky – časť Posádka

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s konaním o povolenie na osobitné užívanie vôd a s konaním o určenie ochranného pásma vodárenského zdroja a nariadenia ústneho pojednávania. Stavebník Obec Dvorníky podal dňa 12. januára 2017 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby – “Verejný vodovod Dvorníky – časť Posádka”. Podrobnosti v pdf prílohe:

thumbnail of VV-Verejný vodovod Dvorníky Posádka

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie o umiestnení stavby chodníka

Rozhodnutie o umiestnení stavby chodníka pri ceste III/1313. Návrh o umiestnení stavby podala Obec Dvorníky v zastúpení starostom obce Mgr. Ľubošom Gubáňom dňa 26.7.2017. Podrobnosti v pdf prílohe:

thumbnail of VV – územné rozhodn. o umiestnení stavby chodníka pri ceste III

Verejná vyhláška – oznámenie o vydaní stavebného povolenia

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu “Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany.

Verejná vyhláška – vydanie stavebného povolenia ku stavbe “Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany