Verejná vyhláška – stavebné konanie – UNICO Building SK s.r.o.

Obec Dvorníky zverejňuje Verejnú vyhlášku – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním. Stavebník: UNICO Building SK s.r.o., Pestovateľská 134/2 , 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53 867 181, podal dňa 05.06.2023 na Okresnom úrade Hlohovec, odbore starostlivosti o životné prostredie, žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby:

  • SO-06 Dažďová kanalizácia, retenčné nádrže
  • SO-07.1 Splašková kanalizácia gravitačná
  • SO-07.2 Čerpacia stanica a prípojka tlakovej kanalizácie (výtlak)
  • SO-08 Vodovod

v rámci stavby „IBV Pod Ráblom“ na pozemkoch parc. č. reg. „C“ 4658, 4659, 4660, 4652, 4651, 4654, 4655, 4533, 4534, 550/4, k. ú. Dvorníky.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Pod Ráblom – 1. etapa”

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného   povolenia   na   časť   stavby   “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“ s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: časť stavby: “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“  v rozsahu nasledovných stavebných objektov:

SO 03.1 Prekládka VN

SO 03.2 Trafostanica

SO 03.3 Rozvod NN

SO 03.4 Prekládka NN

SO 03.5 Elektromobilita – nabíjacie stanice

SO 04    Verejné osvetlenie

SO 05    Rozvod verejného rozhlasu  

SO 07.1 Kanalizačné prípojky

SO 08    Vodovodné prípojky

v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky  sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  povoľuje.

319/2023-MS – IBV Pod Ráblom – 1. etapa – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Pod Ráblom – 1. etapa”

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného   povolenia   na   časť   stavby   “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“ s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: časť stavby: “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“  v rozsahu nasledovných stavebných objektov: SO B1-1.01 – SO B12-1.01 Radové rodinné domy, SO D3-1.01 Bytový dom „3“ – 22 b.j. v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky  sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje.

318/2023-MS – IBV Pod Ráblom 1. etapa – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – “IBV Pod Ráblom – 1. etapa”

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v  Leopoldove,  ako  príslušný  stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) Zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov a § 3a ods. (4) Zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení  neskorších predpisov /ďalej cestný zákon/ a podľa § 2 Zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce prerokoval v stavebnom konaní žiadosť spoločnosti UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava v zastúpení Ing. Ľubomírom Vrľákom, bytom Jilemnického 2, Červeník zo dňa 6.4. 2023 o vydanie stavebného   povolenia   na   časť   stavby   “IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“  s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle § 62 stavebného zákona a Vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie rozhodol takto: časť stavby: „IBV  Dvorníky –  Pod  Ráblom  +  TI  –  I. etapa“ v rozsahu stavebného objektu: SO 01 Komunikácie, spevnené plochy a chodník v obci Dvorníky, katastrálne územie Dvorníky  sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov povoľuje.

317/2023-MS IBV Pod Ráblom – 1. etapa – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky zverejňuje verejné vyhlášky – oznámenia o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania na stavbu “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”.

Verejná vyhláška – začatie stavebného konania “IBV Dvorníky Pod Ráblom + TI – I. etapa” – technická infraštruktúra (.pdf)

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

Obec Dvorníky zverejňuje kópie podaných žiadostí o stavebné povolenie pre IBV Dvorníky – Pod Ráblom TI – I. etapa zo dňa 06.04.2023.

 

Zverejnenie podaných žiadostí – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – technická infraštruktúra (.pdf)

Verejná vyhláška – povolenie umiestnenia stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”

Obec Dvorníky, spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje verejnú vyhlášku – povolenie umiestnenia stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa”.

Verejná vyhláška – povolenie umiestnenia stavby “IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa” – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“

UNICO Invest SK s.r.o., Pestovateľská 2, Bratislava podali dňa 21.9. 2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI“ v kat. území Dvorníky, v obci Dvorníky.

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 58a ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov zverejňuje kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby na uvedenú stavbu. Právoplatné rozhodnutie č. OU-HC-OSZP-2022/000707, zo dňa 28.7. 2022 vydané Okresným úradom Hlohovec, odborom starostlivosti o životné prostredie je prístupné na webovom sídle MŽP SR, http://www.enviroportal.sk. Kópia návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby musí byť zverejnená počas trvania konania až do jeho právoplatného ukončenia.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia (.pdf)
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – „IBV Dvorníky – Pod Ráblom + TI – I. etapa“ – úplné znenie VV (.pdf)

Verejná vyhláška – rozhodnutie o povolení stavieb Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, prerokoval žiadosť Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 20.12.2021 o vydanie stavebného povolenia na stavbu TA-Dvorníky, VNK, TS 0028-009, TS, NNK s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky – Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 29.10.2021 pod č. 478/2021-MS.

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle §62 stavebného zákona a rozhodol takto:

stavba: TA-Dvorníky, VNK, TS 0028-009, TS, NNK v kat. území Dvorníky, v obci Dvorníky sa podľa §66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením §46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povoľuje.

Verejná vyhláška – povolenie stavieb Západoslovenskej distribučnej, a.s. – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – Kolaudačné rozhodnutie – Preložka NN vzdušného vedenia

Obec Dvorníky – spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, po preskúmaní návrhu zo dňa 24.1.2022 a na základe výsledkov ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním konaným dňa 24.2.2022, podľa §82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje na pozemkoch parc. čísla 311/2, 312/3, 312/5 a 312/4 v obci Dvorníky, v kat. území Dvorníky užívanie stavby: Preložka NN vzdušného vedenia.

Verejná vyhláška – kolaudačné rozhodnutie – Preložka NN vzdušného vedenia – úplné znenie (.pdf)