Oznámenie o uložení písomnosti – Roman Gábor

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Roman Gábor, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 31. 05. 2022 do 17. 06. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Roman Gábor (.pdf)

Údaje o komunálnom odpade z obce za rok 2021

Obec Dvorníky podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2021. Povinnosť sa týka zverejnenia údajov z modulov 265 a 100435 zisťovania ŽP 6-01.

Údaje o komunálnom odpade z obce Dvorníky za kalendárny rok 2021 (.pdf)

Návrh Záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021

Obec Dvorníky predkladá návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2021
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2021
 8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia pre OZ

Návrh Záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2021 (.pdf)
Hodnotenie programového rozpočtu obce Dvorníky za rok 2021 (.pdf)

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová

Mesto Sereď zverejňuje verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti – adresát písomnosti: Nikoleta Šubertová, r. 1989, bytom: Dvorníky, 920 56 Dvorníky. Písomnosť č. 1620066091/2022 je uložená na Mestskom úrade v Seredi.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Seredi, Nám. Republiky 1176/10 v kancelárii č. 4 v čase úradných hodín.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Nikoleta Šubertová – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vladimír Herceg, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 20. 05. 2022 do 07. 06. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Herceg (.pdf)

Verejná vyhláška – nariadenie vykonania projektu JPÚ – lokalita Pod Ráblom

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov podľa § 14 ods. 1 zákona 330/1991 Zb. zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov “) nariaďuje Vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom.

Verejná vyhláška – nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Dvorníky, lokalita Pod Ráblom – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)
Technická správa – Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní v projekte Jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Dvorníky, lokalita Pod Ráblom (.pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Tatiana Lešková

Ohlasovňa pobytu v Dvorníky na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa §7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z. zrušila dňom 09.05.2022 trvalý pobyt občana Tatiana Lešková, narodená 07.08.1975.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dvorníky.

Lešková Tatiana – oznámenie o zrušení trvalého pobytu (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Dušan Repiský, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 06. 05. 2022 do 24. 05. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Repiský (.pdf)

 

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko, Nátália Vallová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Tomáš Volko, 920 56 Dvorníky, Natália Vallová, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 02. 05. 2022 do 12. 05. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 10 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko, Natália Vallová (.pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – IBV Pod Ráblom – Dvorníky – Technická infraštruktúra

Dňa 11.04.2022 začal Krajský pamiatkový úrad Trnava (ďalej len „KPÚ Trnava“) na základe žiadosti stavebníka – UNICO Invest SK, s.r.o., Pestovateľská 2/134, 821 04 Bratislava vo veci vyjadrenia k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie s názvom „IBV Pod Ráblom – Dvorníky – technická infraštruktúra“, navrhovanej v katastrálnom území Dvorníky, okres Piešťany, správne konanie o nevyhnutnosti vykonať záchranný pamiatkový – archeologický výskum v zmysle § 35 ods. 4 pís. b) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok), v súvislosti s navrhovanou stavbou: „IBV Pod Ráblom – Dvorníky – technická infraštruktúra“, navrhovanej v katastrálnom území v katastrálnom území Dvorníky, obce Dvorníky. Uvedeným dňom bol začaté správne konanie.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania – IBV Pod Ráblom – Dvorníky – Technická infraštruktúra – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)