Návrh VZN 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky.

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dvorníky, dňa: 13.02.2020 zvesené dňa: 27.02.2020. VZN nadobúda účinnosť dňom: 28. 02. 2020.

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Telekom

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 12. 02. 2020 do 01. 03. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Tomáš Volko

Písomnosť: spisová značka – 17 Csp/175/2018-64

Miesto uloženia písomnosti: Obec Dvorníky, Obecný úrad 428, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v odbernej lehote 14 dní na vyzdvihnutie zásielky odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín (od 12. 02. 2020 do 26. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Tomáš Volko (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – T Com

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 07. 02. 2020 do 24. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Marián Rybanič, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – RE 270827139 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 03. 02. 2020 do 21. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Marián Rybanič (.pdf)

Návrh dokumentu Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dokumentu s názvom Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb.

Návrh  vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 29. 01. 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa: 07. 02. 2020 (vrátane).

Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb (.pdf)

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Miloš Mičátek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 180696109 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 29. 01. 2020 do 16. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Miloš Mičátek (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Dušan Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 204892224 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 28. 01. 2020 do 15. 02. 2020).Oznámenie o uložení písomnosti – Dušan Pavlík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Žigmund Šaman, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – OA 127556165 SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch (od 27. 01. 2020 do 14. 02. 2020).

Oznámenie o uložení písomnosti – Žigmund Šaman (.pdf)