Oznámenie o uložení písomnosti – František Pavelca

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: František Pavelca, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – František Pavelca (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Anna Kakašová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Anna Kakašová, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anna Kakašová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti. Adresát písomnosti: Filip Masaryk, 920 56 Dvorníky.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Masaryk (.pdf)

Návrh VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 05. 12. 2019 (vrátane).

Návrh – VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce Dvorníky pre roky 2020 – 2022

Obec Dvorníky zverejňuje návrh rozpočtu obce pre roky 2020 – 2022.

Návrh rozpočtu – Návrh príjmov obce Dvorníky pre roky 2020 – 2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Návrh výdavkov obce Dvorníky pre roky 2020_2022(.pdf)

Návrh rozpočtu – Bežné príjmy ZŠ s MŠ na roky 2020-2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Základná škola pre roky 2020 – 2022 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu – Materská škola – výdavky na roky  2020-2022(.pdf)

Návrh rozpočtu – Školská jedáleň pre roky 2020-2022 (.pdf)

Návrh rozpočtu – Športový klub Dvorníky pre roky 2020-2022 (.pdf)

 

 

Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky (.pdf)

Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 8/2019 o miestom poplatku za rozvoj (.pdf)

Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Všeobecné záväzného nariadenia obce Dvorníky č.4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení (.pdf)

 

Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (.pdf)