Verejná vyhláška o začatí kolaudačného konania – Preložka NN vzdušného vedenia

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení Patrikom Očenášom, bytom P. Jilemnického 29/A, Hlohovec podali dňa 24.01.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na kolaudáciu stavby: Preložka NN vzdušného vedenia na pozemkoch parc. č. 311, 311/2, 312/3, 312/5, 312/4, 313/,3 a 313/1 v obci Dvorníky, kat. územie Dvorníky.

Uvedeným dňom bolo kolaudačné konanie začaté. Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanoveniami § 80 Zák. č. 50/1976 Z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň: 24.02.2022 (t.j. vo štvrtok) o 9:00 hod. so zrazom: Spoločný obecný úrad, Podzámska 39, Hlohovec.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne konanie – Preložka NN – Úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Mičátková, Vladimír Herceg

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Katarína Mičátková, 920 56 Dvorníky, Vladimír Herceg, 92056 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 01. 02. 2022 do 19. 02. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Katarína Mičátková, Vladimír Herceg (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš, Natália Vallová, Erik Šaman

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi/om uloženie písomnosti.

Adresát/i písomnosti: Vladimír Daniš, 920 56 Dvorníky, Natália Vallová, 92056 Dvorníky, Erik Šaman, 920 56 Dvorníky

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať v lehote od 31. 01. 2022 do 18. 02. 2022 na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch. Na základe predloženia oznámenia o uložení zásielky na pošte, bude zásielka adresátovi vydaná. Po uplynutí lehoty na vyzdvihnutie oznámenia o uložení zásielky na pošte bude zásielka následne vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vladimír Daniš, Natália Vallová, Erik Šaman (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Blaško

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Jozef Blaško, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Policajný zbor – SK031378296SK

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Jozef Blaško (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Alexandra Zacharová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Alexandra Zacharová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Dôvera

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Alexandra Zacharová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Anton Pavlík, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – VšZP

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Anton Pavlík (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Roman Gábor

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Roman Gábor, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – VšZP

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Roman Gábor (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Natália Vallová, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – Credit call

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Natália Vallová (.pdf)

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek

Obec Dvorníky v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje adresátovi uloženie písomnosti.

Adresát písomnosti: Filip Pastorek, 920 56 Dvorníky

Písomnosť: Podacie číslo – VšZP

Miesto uloženia písomnosti: Pošta Dvorníky, Poštový úrad 6, 920 56 Dvorníky

Adresát si môže oznámenie o uložení zásielky prevziať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v čase úradných hodín. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní na Pošte v Dvorníkoch.

Oznámenie o uložení písomnosti – Filip Pastorek (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR

Obec Dvorníky – Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove ako príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. 1 a §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval v stavebnom konaní žiadosť Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 31.5.2021 o vydaní stavebného povolenia na stavbu: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané obcou Dvorníky, Spoločným obecným úradom so sídlom v Leopoldove dňa 24.3.2021 pod č. 121/2021-MS (1085/2019-MS, 40/2020-MS).

Stavebný úrad preskúmal žiadosť v zmysle §62 stavebného zákona a rozhodol takto: Dočasná stavba: ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR v katastrálnom území Dvorníky sa podľa § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 46 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní povoľuje.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – ZS a RR bod Dvorníky II – HC DVR – úplné znenie (.pdf)