Informácie o stave projektu

Aktuálny stav realizácie projektu ku dňu 31.05.2015

Dôležité dátumy:

 • 13.06.2012 – podpis Zmluvy o realizácii projektu
 • 10.10.2012 – konzultačné stretnutie realizátorov projektov Švajčiarskeho mechanizmu v Banskej Bystrici
 • 10.04.2013 – zasadnutie Riadiaceho výboru vo Dvorníkoch
 • 18.06.2013 – odsúhlasenie definitívnej verzie Súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na Národnom kontaktnom bode
 • 19.06.2013 – hodnotenie Ex-ante
 • 02.07.2013 – vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa prác pre realizáciu diela „ČOV a kanalizácia Dvorníky“
 • 30.08.2013 – ukončenie predkladania ponúk
 • 30.08.2013 – otváranie ponúk a kontrola plnenia podmienok účasti
 • 20.09.2013 – hodnotenia časti „Ostatné kritériá“
 • 01.10.2013 – hodnotenie časti „Kritériá“
 • 15.10. 2013 – vyhodnotenie ponúk po Elektronickej aukcii
 • 18.12.2013 – podpis Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom stavebných prác
 • 20.12.2013 – oznámenie o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
 • 20.1.2014  –  odovzdanie staveniska
 • 28.3.2014  –  slávnostné zahájenie stavby
 • 15.4.2014  –  pracovné stretnutie s občanmi
 • 15.7.2014  –  podpis Dodatku č. 1 k Zmluve o realizácii projektu
 • 17.7.2014  –  pracovné stretnutie so zástupcami NKB
 • 30.09.2014 – ponuka NKB na navýšenie rozpočtu projektu o 153,729, – EUR
 • 04.02.2015 – podpísanie Dodatku č. 2 k ZoRP o zvýšení rozpočtu projektu
 • 27.04.2015 – zasadnutie Riadiaceho výboru k čerpaniu rezervy č. 2
 • 13.05.2015 – ponuka NKB na navýšenie rozpočtu projektu o 530,220, – EUR
 • 21.05.2015 – kolaudačné konanie (kolaudácia) na ČOV: stavebných objektov (SO): čerpacích staníc ČS 1, ČS 2, Čs 3, ČS 4, a kanalizačných vetiev: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8,B1, B2, a B4, ďalej prevádzkových súborov (PS) čerpacích staníc ČŠ 1 – ČS 4.

Realizácia stavebných prác v mesiaci marec 2014

Kanalizácia:

 • vytýčenie výtlačného potrubia V 3
 • vytýčenie inžinierskych sietí /voda, plyn, T-com, elektrina/ na stoke A , A1
 • odkop manipulačného pásu na trase výtlaku V3

ČOV:

 • vytýčenie pozemku ČOV na základe súradníc a geometrického plánu
 • odkop ornice na pozemku ČOV

 

Realizácia stavebných prác v mesiaci apríl 2014:

Kanalizácia:

– Výtlačné potrubie V1 a V3:

  • vytýčenie výtlačného potrubia V 1, vytýčenie inžinierskych sietí na výtlaku V1
  • odkop manipulačného pásu na trase výtlaku V1,  odhumusovanie ornice
  • výkop ryhy a montáž lôžka na výtlaku V3 aV1,  montáž potrubia HDPE DN 110 a 80
  • montáž šachty RŠ1 a RŠ 2, obsyp, zásyp  a hutnenie potrubia HDPE, rozprestrenie ornice na trase výtlaku V1 a V3

– Stoka A a A1

 • odfrézovanie asfaltového krytu

ČOV:

 • vytýčenie objektov: „dovozu žumpových vôd“, nádrže vyčistenej vody“, „združeného objektu ČOV“ a „prevádzkovej budovy,
 • vytýčenie oplotenia,
 • násyp a hutnenie štrkového lôžka v areáli ČOV,
 • výkop základových pätiek oplotenia,
 • betonáž a montáž betónových stĺpov oplotenia,
 • montáž plotových tvárnic,
 • výkop stavebnej jamy pod „nádrž žumpových vôd“ a „nádrž vyčistenej vody“,
 • osadenie „nádrže žumpových vôd“ a „nádrže vyčistenej vody“ na štrkové lôžko.

 

Realizácia stavebných prác v mesiaci máj 2014:

Kanalizácia:

 

– Kanalizačné stoky A a A1:

 • – vytýčenie trasy, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop ryhy na stoke A a A1
 • – montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenie zásypu
 • – realizované  zememeračské a geodetické  práce
 • – vybudovanie výtlaku V1 o dĺžke 160 m
 • – vybudovanie výtlakového potrubia V3 o dĺžke 801 m

ČOV:

 • výkop kanalizácie pod „prevádzkovou budovou“ a objektom „kalového hospodárstva“
 • betonáž základových pásov, podkladného betónu a základovej dosky združeného objektu biologického čistenia
 • násyp a hutnenie spevnených plôch
 • vyrovnanie spevnených plôch do nivelety
 • výkop vodovodnej prípojky
 • obsyp, zásyp a hutnenie ryhy na objekte vodovodnej prípojky
 • vybudované oplotenie objektu ČOV v celkovej dĺžke 285,68 m2

 

Realizácia stavebných prác v mesiaci jún 2014:

Kanalizácia:

 • realizované  zememeračské a geodetické  práce

– Kanalizačné vetvy A, A1, A8, A7, A2, A4, B:

 • vytýčenie trasy, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop ryhy na stoke A, A1, A8 – v dĺžke 40 m, A7, A2, A 4
 • paženie ryhy, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp ryhy štrkodrvou
 • hutnenie zásypu
 • vykonané tlakové skúšky kanalizácie – konkrétne vetva A – šachta 14 – 28, vetva A1- šachty 72, 153 a 154 za prítomnosti zástupcu NKB (11.6.2014)

– Výtlak V 2:

 • vytýčenie trasy a výkop ryhy v dĺžke 203,40 m

ČOV:

 • výkop kanalizácie pod „prevádzkovou budovou“ a objektom „kalového hospodárstva“
 • betonáž základových pásov, podkladného betónu a základovej dosky  „združeného objektu biologického čistenia“
 • násyp a hutnenie Spevnených plôch, vyrovnanie spevnených plôch do nivelety, výkop vodovodnej prípojky
 • obsyp ,zásyp a hutnenie ryhy na objekte vodovodnej prípojky

Výstupy:

 • vybudovaný objekt dovozu žumpových vôd v objeme 28,22 m3
 • vybudované spevnené plochy o rozlohe 387,50 m2
 • vybudovaná prípojka nízkeho napätia (NN) v dĺžke 155 m
 • vybudovaná vodovodná prípojka v dĺžke 291,50 m

 

Realizácia stavebných prác v mesiaci júl 2014:

Kanalizácia:

 • realizované  zememeračské a geodetické  práce
 • vybudovaná kanalizačná vetva A v dĺžke 501,70 m
 • vybudovaná kanalizačná vetva A1 v dĺžke 294,00 m
 • vykonané tlakové skúšky kanalizácie – konkrétne vetva A2 – šachty 24-26, vetva A1 – šachty 20,21,22A a 23, vetva A8 – šachty 55, 73 a 74.

– Kanalizačné stoky A2,A3,A4,B:

 • vytýčenie trás, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na vetvách A2,A3,A4 a B, paženie rýh, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubí, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypov, skúšky vodotesnosti potrubí a kanalizačných šácht

ČOV:

 • – debnenie, armovanie a betonáž stropu „združeného objektu biologického čistenia“
 • – vodorovná hydroizolácia obvodových priečok, murovanie stien a priečok prevádzkovej budovy

– Čerpacie stanice  ČS1,ČS2,ČS3,ČS4:

 • spustenie skruží, betonáž dna čerpacích staníc, vytýčenie čerpacích staníc

 

Realizácia stavebných prác v mesiaci August 2014:

Kanalizácia:

 • realizované  zememeračské a geodetické  práce

– Kanalizačné vetvy A2,A3,A4,B a B1:

 • vytýčenie trás, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na stokách A2,A3,A4,B a B1, paženie rýh, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypov, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

– Konečné úpravy na vetvách A a A 1:

 • odkop  a hutnenie  štrkových zásypov, betonáž a asfaltovanie kanalizačných rýh

ČOV:

 • murovanie stien a priečok prevádzkovej budovy
 • montáž  okien a dverí

 

Realizácia stavebných prác v mesiaci september – november 2014:

Kanalizácia:

 • realizované zememeračské a geodetické práce

– Kanalizačné stoky: A, A1, A3.A4, A4a – konečná úprava komunikácií na stokách:

 • asfaltovanie konečnej vrstvy hr.5 cm na šírku 3 m na stokách A ,A 1
 • asfaltovanie konečnej vrstvy hr.5 cm  stokách A 3, A4
 • asfaltová zálievka pracovných škár
 • Domové prípojky na hlavných stokách
 • vytýčenie trasy
 • sondovanie  inžinierskych sietí
 • výkop a paženie ryhy, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 160 a domových šácht,
 • obsyp potrubia, zásyp ryhy štrkodrvou a zeminou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia

– Kanalizačné stoky A2, A5, A6, B6, B1-1

 • vytýčenie trasy, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na stoke A2,A5,A 6,B6,B, paženie ryhy
 • montáž lôžka pod potrubie, montáž, obsyp a zásyp potrubia DN 250, hutnenie zásypu
 • skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

– Čerpacie stanice  ČS1,ČS2,ČS3,ČS4:

 • montáž zámočníckych výrobkov

– Kanalizačné stoky B,B3,B 5

 • vytýčenie trasy, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop a paženie rýh na stokách B,B3,B5,
 • montáž lôžka pod potrubie, montáž, obsyp a zásyp potrubia DN 250, hutnenie zásypu
 • skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

– Konečné úpravy komunikácií na stokách  B ,B1,A 5,A 6:

 • výkop  a odvoz zásypov, hutnenia zásypov,  statické skúšky zhutnenia, betonáž rýh,
 • penetračný náter betónu, asfaltovanie rýh, asfaltová zálievka pracovných škár

– Čerpacie stanice  ČS1,ČS2,ČS3,ČS4

 • montáž technologických a elektrotechnologických zariadení
 • montáž elektrických prípojok k ČS 1,ČS 2,ČS 3,ČS 4

ČOV:

 • montáž krovu, montáž krytiny, montáž parozábran,  realizácia vonkajších omietok
 • pokladanie vodorovnej hydroizolácie podláh
 • betonáž cementových poterov a spádových betónov
 • tepelná izolácia stropov
 • montáž sadrokartónu
 • realizácia vnútorných omietok stien
 • pokladanie keramických obkladov stien
 • montáž klampiarskych výrobkov
 • montáž vonkajších káblových rozvodov
 • montáž vnútorného vodovodu a kanalizácie

 

 

Realizácia stavebných prác v mesiacoch december 2014 – február 2015

 

Kanalizácia:

Kanalizačné vetvy B3 ,B 5,B 5.1:

 • vytýčenie trasy, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop ryhy na vetve B3,B5,B 5.1, paženie ryhy, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

 

Konečné úpravy komunikácií na vetvách  A2,A6,A5:

 • výkop  a odvoz zásypov, hutnenie zásypov, statické skúšky zhutnenia, betonáž ryhy, penetračný náter betónu, asfaltovanie ryhy, asfaltová zálievka pracovných škár

Kanalizačné vetvy B3:

 • vytýčenie trasy, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop ryhy na vetve B3, paženie ryhy, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

Domové kanalizačné prípojky na vetve B,B5, B5.1,B6:

 •  sondovanie  inžinierskych sietí, výkop ryhy na prípojkách, paženie ryhy, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

ČOV:

–   výkop ryhy na bleskozvod a vonkajších káblových rozvodov

–   montáž bleskozvodu

–   dodávka a montáž stavebnej elektroinštalácie

–   prípravné práce na montáž technologických zariadení

–   dokončovacie stavebné práce a drobné stavebné úpravy

–   montáž  technologických zariadení

–   montáž elektrotechnologických zariadení

–   príprava na individuálne a funkčné skúšky

 

Realizácia stavebných prác v mesiacoch marec 2015 – máj 2015

 

Kanalizácia:

Kanalizačné vetvy B 3,B 4,B4.1

 • vytýčenie trás, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na vetve B3, paženie rýh, montáž lôžka pod potrubie, montáž a obsyp potrubia DN 250, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht
 • Kanalizačné vetvy B3, B4, A7:
 • vytýčenie trás, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na vetve B3, paženie rýh, montáž lôžka pod potrubie, montáž a obsyp potrubia DN 250, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht
 • Kanalizačné vetvy B 3,A 7,C 5:
 • vytýčenie trás, sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na vetve B3, paženie rýh, montáž lôžka pod potrubie, montáž a obsyp potrubia DN 250, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht
 • Domové kanalizačné prípojky na vetve B,B5, B5.1:
 • sondovanie  inžinierskych sietí, výkop rýh na prípojkách, paženie rýh, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia DN 250, obsyp potrubia, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht
 • Domové kanalizačné prípojky na vetve B4:
 • sondovanie  inžinierskych sietí, výkop a paženie rýh na prípojkách, montáž lôžka pod potrubie, montáž potrubia a obsyp DN 250, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht.
 • Domové kanalizačné prípojky na vetve A7:
 • sondovanie  inžinierskych sietí, výkop a paženie rýh na prípojkách, montáž lôžka pod potrubie,  montáž a obsyp potrubia DN 250, zásyp rýh štrkodrvou, hutnenie zásypu, skúšky vodotesnosti potrubia a kanalizačných šácht

na vetve A7:

 • Asfaltovanie komunikácii na vetve B 6,B5 a B5.1.

ČOV:

–   dokončovacie stavebné práce a drobné stavebné úpravy

–   montáž  technologických zariadení

–   montáž elektrotechnologických zariadení

–   dokončovacie stavebné práce a drobné stavebné úpravy, skúšky vyhradených technických zariadení