Vyhlásenie o prístupnosti

Obec Dvorníky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi, ktoré zohľadňujú podmienky stanovené smernicou EÚ 2016/2012 zo dňa 26. októbra 2016 o prístupnosti webových stránok a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.dvorniky.sk

Štruktúra informácií prezentovaných na webovom sídle

Štruktúra informácií prezentovaných na tomto webovom sídle bola vytvorená podľa špecifikácie W3C (World Wide Web Consortium) HTML 5 kaskádovými štýlmi CSS 3. Vzhľad stránok webového sídla a ich funkčnosť sú čiastočne prispôsobené pre používanie zdravotne znevýhodnených užívateľov. Dodržiavanie platných noriem má zabezpečiť správne zobrazenie stránok webového sídla vo väčšine aktuálnych internetových prehliadačoch a väčšine používaných zariadení vrátane mobilných zariadení typu smartfón alebo tablet.

Stav súladu so zákonnými normami

Webové sídlo https://www.dvorniky.sk je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách verejnej správy a príslušnými vykonávacími predpismi, ktoré zohľadňujú podmienky stanovené smernicou EÚ 2016/2012 z dôvodu nedostatočne prístupného obsahu alebo vzhľadom na nižšie uvedené výnimky.

Prístupnosť obsahu

Na webovom sídle https://www.dvorniky.sk sú informácie okrem jazyka HTML (Hypertext Markup Language) prezentované aj prostredníctvom súborov vo formáte .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx. V tomto formáte sú informácie prezentované v prípade, že informácie obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré jazyk HTML nepodporuje, alebo prezentované informácie sú príliš rozsiahle. Formáty .pdf, .doc a .docx sú vhodné pre tlač. Na zobrazenie týchto dokumentov je možné použiť softvéry Adobe Reader, Word Viewer alebo integrovaný nástroj v prípade niektorých internetových prehliadačov (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome).

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie o prístupnosti bolo vypracované dňa 10.01.2020 na základe vykonávacieho rozhodnutia EÚ 2018/1523 z 11. októbra 2018, ktorým sa stanovuje vzorové vyhlásenie o prístupnosti v súlade so smernicou EÚ 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií.

Toto vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 01.12.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

Obec Dvorníky má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla pre všetkých jeho návštevníkov na základe vnímateľnosti, ovládateľnosti, zrozumiteľnosti a robustnosti. Podnety pre zlepšenie prístupnosti webového sídla je možné posielať na kontakt:

Obecný úrad Dvorníky
Dvorníky č. 428
920 56 Dvorníky

Telefón: 033/744 22 23
Email: obec@dvorniky.sk

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora sa podľa článku 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu 2016/2012 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt povereným presadzovaním tejto smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.

Webové sídlo

Vyhlásenie prevádzkovateľa webového sídla

Toto webové sídlo prevádzkuje Obec Dvorníky. Webové sídlo využíva open-source redakčný systém WordPress vyvinutý WordPress Foundation.

Spôsob, akým webové sídlo pracuje s osobnými údajmi návštevníkov vrátane možnosti spravovania súborov Cookies, je popísaný v sekcii Ochrana osobných údajov.

Spustenie webového sídla

Aktuálna verzia webového sídla bola spustená v auguste 2017.

Správnosť obsahu webového sídla

Za správnosť obsahu prezentovaného na stránkach tohto webového sídla zodpovedá:

Obec Dvorníky
Dvorníky č. 428
920 56 Dvorníky

Telefón: 033/744 22 23
Email: obec@dvorniky.sk