Zákon 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti obce pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní. Novú právnu normu Národná rada Slovenskej republiky schválila 10.mája 2023 a účinnosť nadobudla od 1. septembra 2023.

Oznamovateľ protispoločenskej činnosti:

Oznamovateľom je fyzická  osoba  v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu.

Zodpovedná osoba:

Za obec Dvorníky úlohy  zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní  hlavný kontrolór obce (HK).

Možnosti podávanie oznámení:

Oznámenie možno podať :

  • osobne, do zápisnice HK
  • písomne – v obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk HK obce“  alebo elektronickou poštou  na adresu oznamenie.dvorniky@gmail.com.

Postup pri preverovaní oznámenia:

Obec Dvorníky vypracovala s účinnosťou od 1.9.2023 Zásady podávania preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti., v ktorých  upravuje hlavne:

  1. postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „oznámenie“),
  2. povinnosti a oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní oznámení,
  3. postup pri oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom jeho preverenia,
  4. prijímanie opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri preverovaní oznámení a o komunikácii s oznamovateľom vo veci týchto opatrení,
  5. prijímanie opatrení proti bráneniu v oznamovaní protispoločenskej činnosti,
  6. podrobnosti o spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení a o zachovaní mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a totožnosti dotknutej osoby.

Zásady sú zverejnené na internej tabuli obce, na elektronickej tabuli obce.