Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky

Dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky na roky 2014 – 2020“ (ďalej len PHSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické ciele a priority rozvoja. PHSR je základným programovým dokumentom podpory regionálneho rozvoja na lokálnej úrovni. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania rozvoja obce.

Prostredníctvom PHSR obce Dvorníky sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku a environmentálnu sféru. PHSR spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky 2014 – 2022 (.pdf) – aktualizovaná verzia, schválená 21.04.2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dvorníky na roky 2014 – 2020 (.pdf)

Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb

Obec Dvorníky zverejňuje dokument “Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2020 – 2025”. Cieľom obce je využívať koordinovaný postup všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v obci, s efektívnym využitím ich súčasných personálnych a finančných kapacít a so zameraním sa na získanie všetkých dostupných finančných zdrojov, vrátane prehodnotenia priorít obecného rozpočtu smerom k navýšeniu v oblasti sociálnych služieb, aby boli v súlade záujmom a potrebami cieľových skupín v komunite obce.

Ciele a priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2020 – 2025 (.pdf)