Zmeny a doplnky územného plánu obce Dvorníky č. 2

Obec Dvorníky ako obstarávateľ „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ podľa  §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia  „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“

„Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“ je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dvorníkoch a taktiež na internetovej stránke obce www.dvorniky.sk. Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia „Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2“  pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Dvorníky.

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Textová časť (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Výkres č. 1 (.jpg)

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Výkres č. 2 (.jpg)

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Výkres č. 3 (.jpg)

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Výkres č. 4 (.jpg)

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Výkres č. 5 (.jpg)

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 2 – Výkres č. 6 (.jpg)

Zmeny a doplnky územného plánu obce Dvorníky č. 1

Obec Dvorníky ako obstarávateľ Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 podľa §18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon)v súlade s ustanovením v súlade §22 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie prerokovávania návrhu riešenia Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1.

Územný plán obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dvorníkoch a taktiež na internetovej stránke obce www.dvorniky.sk.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia Územného plánu obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Dvorníky.

Informácia o oznámení (.pdf)

List Obecného úradu (.pdf)

Oznámenie o strategickom dokumente (.pdf)

Územný plán Obce Dvorníky – Zmeny a doplnky č. 1 (.pdf)

Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov na poľnohospodárskej pôdy (.pdf)

Výkres č. 1 (.jpg)

Výkres č. 2 (.jpg)

Výkres č. 3 (.jpg)

Výkres č. 4 (.jpg)

Výkres č. 5 (.jpg)

Výkres č. 6 (.jpg)

 

Územný plán obce Dvorníky

Cieľom Územného plánu obce Dvorníky je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, stanovenie zásad jeho organizácie a vecná a časová koordinácia jednotlivých činností v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, podľa ustanovení § 1 Zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ciele a smerovanie rozvoja územia bude územný plán podriaďovať ochrane a rozvoju životného prostredia, kultúrno-historických a prírodných hodnôt územia, pričom bude hľadať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho spoločensky najefektívnejší urbanistický rozvoj.

Územný plán obce Dvorníky – čistopis (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – verejné dopravné vybavenie (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – krajinnoúzemný plán -návrh MÚSES/Ochrana prírody (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – návrh perspektívneho použitia PPF na nepoľnohospodárske účely (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – širšie vzťahy (.pdf)

Územný plán obce Dvorníky – verejné technické vybavenie (.pdf)