Obec Dvorníky má výhodnú polohu na štátnej ceste II. triedy č. II/507 Sereď – Hlohovec. Cesta II. triedy prechádza priamo zastavaným územím obce v dĺžke asi 2 km. V strede obce sa na cestu II. triedy napája cesta III. triedy č. III/5076 Dvorníky – Pata, ktorá tvorí spojnicu s obcami Šalgočka, Zemianske Sady, Pusté Sady a Pata s pripojením k rýchlostnej ceste Trnava – Nitra.

Miestna časť Posádka je pripojená na cestu II. tredy prostredníctvom 1,5 km dlhej spojacej komunikácie od obce Bojničky. Osada Borody je prístupná len cestami s prašným povrchom od obce Vinohrady n/V.

Miestne komunikácie sú zväčša spevnené, chodníky pre peších sú vybudované pozdĺž cesty II. triedy.

Verejnú osobnú dopravu zabezpečuje SAD Galanta na linke Hlohovec – Sereď cez obec Vinohrady n/V a tiež cez obce Zemianske Sady a Patu. Obec má zabezpečené aj priame autobusové spojenie s Bratislavou.