Vzhľadom ku krajinným danostiam a polohe obce v blízkosti miest sú v katastri obce rozšírené niektoré formy individuálnej rekreácie. Koncentrujú sa predovšetkým v časti Posádka, kde je priamo v nadväznosti na zastavané územie záhradkárska kolónia a v lokalite Bereg je chatová osada. V samotnej obci a tiež v osade Borody je väčší podiel starších, pôvodne obytných domov využitých ako chalupy a rekreačné domy pre víkendovú rekreáciu.

V rozsiahlom katastri obce, ktorý siaha až na pravý breh Váhu, sú podmienky pre rekreačno – poznávacie aktivity viazané predovšetkým na prírodné prostredie Váhu a zbytkov lužných lesov pozdĺž toku. Ide o táborenie v prírode, splavy, čiastočne pre pešiu turistiku a cykloturistiku.

Dôležitými centrami mestskej poznávacej turistiky s pestrou ponukou kultúrnych aktivít a možností spoločenského vyžitia sú mestá Trnava, Piešťany a v menšej miere aj Hlohovec. Turistické zaujímavosti v meste Hlohovec reprezentujú múzeum, amfiteáter, hvezdáreň, architektonické pamiatky ako zámok so zámockým parkom a budovou empírového divadla v areáli a sakrálne stavby (kostol sv. Michala).