Nastavenie používania súborov Cookies


1. Informácie o prevádzkovateľovi webovej prezentácie

Prevádzkovateľom tejto webovej prezentácie je:

Obec Dvorníky
Dvorníky 428
920 56 Dvorníky

IČO: 00312495

Zmluvne určenou zodpovednou osobou je: Ing. Tomáš Dopirák. Kontaktné údaje: dopirak@osobnyudaj.sk, tel.: +421 907 292 832

Bližšie informácie o práci zodpovednej osoby, kontaktných údajoch zodpovednej osoby, spôsobe ako žiadať o informácie o uložených osobných údajoch a ako kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov nájdete na stránke: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00312495/sk

2. Základné tézy ochrany osobných údajov

Vaše súkromie a ochrana vašich osobných údajov je naša priorita. Osobné údaje zbierame iba v najnutnejšom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie poslania tejto webovej prezentácie. Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neprenajmeme, nezverejníme alebo iným spôsobom neposkytneme tretím stranám za účelom ďalšieho alebo nevyžiadaného marketingu.

3. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V rámci novo prijatej a platnej legislatívy o ochrane osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation), ktorá platí od 25. mája 2018 v celej Európskej únii, máte ako užívateľ tieto práva:

  • právo byť informovaný o zbieraní osobných údajov
  • právo na prístup k osobným údajom
  • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý”)
  • právo na prenositeľnosť osobných
  • právo namietať automatizované spracovanie osobných údajov – v rámci našej webovej prezentácie nepoužívame žiadne automatizované nástroje, ktoré by vyhodnocovali vaše správanie a tieto informácie používali na vašu priamu identifikáciu

4. Osobné údaje, ktoré táto webová prezentácia zbiera a ich účely

Naša webová prezentácia zbiera a používa niektoré osobné údaje pre tieto účely:

4.1. Zber dát o návštevníkoch webovej prezentácie

Ako takmer každá webová prezentácia alebo „stránka“, aj naša webová prezentácia používa nástroje na zber dát o návštevníkoch. V našom prípade túto funkciu zabezpečuje služba StatCounter (SC). Zozbierané dáta používame na určenie, koľko užívateľov našu webovú prezentáciu navštevuje, ako našu webovú prezentáciu objavili a akým spôsobom sa po nej pohybujú. Služba StatCounter poskytuje aj informácie o geografickej polohe užívateľa, type zariadenia, ktoré užívateľ používa, type internetového prehliadača, type operačného systému užívateľa alebo IP adresu poskytovateľa internetového pripojenia užívateľa. Tieto údaje však nie je možné použiť na priamu identifikáciu návštevníka. Všetky údaje o návštevníkoch webovej prezentácie sú uložené a chránené na serveroch služby StatCounter.

Služba StatCounter pre zber údajov o návštevníkoch využíva súbory Cookies. Bližšie informácie v Anglickom jazyku o súboroch cookies tejto služby nájdete tu: http://statcounter.com/about/cookies/. Vypnutie používania súborov Cookies vo vašom prehliadači zabráni sledovaniu vás ako užívateľa na našej webovej prezentácii. Bližšie informácie o tom, ako vypnúť používanie súborov Cookies, nájdete v nápovede vášho internetového prehliadača.

4.2. Nahlasovanie stavu vodomeru

Obec Dvorníky je prevádzkovateľom vodovodu, kanalizácie a čističky odpadových vôd, ktoré boli postavené v rokoch 2012 – 2015 s podporou Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Z dôvodu evidencie odberu vody sme pre občanov pripojených na vodovod zriadili formulár na nahlásenie stavu vodomerov. Prostredníctvom tohto formulára sa zberajú osobné údaje o mene a priezvisku občana, adrese odberného miesta a telefonického kontaktu (nepovinný údaj). Údaje zozbierané prostredníctvom tohto formulára slúžia výhradne pre potreby evidencie stavu vodomerov. Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín a nie sú poskytované iným subjektom.

4.3. Emailová komunikácia a kontaktné formuláre

Ak sa rozhodnete kontaktovať nás prostredníctvom emailu alebo kontaktného formulára, žiadne z údajov, ktoré uvediete nebudú uložené v databáze tejto webovej prezentácie, alebo tretích spracovateľov dát, ktoré táto webová prezentácia využíva. Vaša emailová komunikácia je šifrovaná použitím 256-bitového kľúča v rámci technológie SHA-2.

4.4. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Na webovej prezentácii obce v časti “Zmluvy”, “Faktúry” a “Objednávky” obec zverejňuje uzavreté zmluvy, prijaté faktúry a vystavené objednávky. Pri ich zverejnení môže dôjsť aj k zverejneniu bežných osobných údajov fyzických osôb (dotknutá osoba). Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok obciam a iným orgánom samosprávy ukladá zákon č. 2011/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

4.5. Zasielanie informačných emailov

(od 3. septembra 2019) Obec Dvorníky od septembra 2019 spustila službu informačných emailov (alebo aj “newsletter”), prostredníctvom ktorej sú užívateľom prihláseným na odber správ zasielané emaily o aktualitách na našej webovej prezentácii. Prihlásenie sa na odber informačných emailov je dobrovoľné. Pri prihlásení sa na odber emailov užívateľ uvádza tieto osobné údaje: emailová adresa, meno, priezvisko. Osobné údaje sú poskytované prevádzkovateľovi služby Mailchimp, ktorý v súčasnosti sídli v tretej krajine.

5. Kde a ako sú ukladané vaše osobné údaje?

Táto webová prezentácia je uložená na serveroch spoločnosti Websupport, s.r.o, ktorá patrí k popredným poskytovateľom hostingových služieb na Slovensku. Všetka komunikácia medzi užívateľom a webovou prezentáciou prebieha prostredníctvom šifrovaného pripojenia HTTPS. Bližšie informácie o tom, ako spoločnosť Websupport narába s uloženými dátami, sú uvedené na stránke: https://www.websupport.sk/nove-obchodne-podmienky

6. Prevencia úniku uložených dát

Naša webová prezentácia využíva aktívne nástroje na odhalenie potenciálnych rizík – najmä neoprávnených prístupov do užívateľského rozhrania alebo databázy. V prípade zlyhania týchto nástrojov a opatrení a neoprávneného úniku uložených osobných údajov z databázy tejto webovej prezentácie, alebo z databáz niektorého z našich sprostredkovateľov budeme o tomto úniku dát informovať do 72 hodín všetky relevantné inštitúcie a osoby. Toto sa týka prípadov, kedy došlo k úniku osobných údajov, ktoré boli uložené v priamo identifikovateľnej a priraditeľnej forme.

7. Kto ešte spracúva vaše osobné údaje?

Na naplnenie cieľov tejto webovej prezentácie je potrebné, aby k niektorým osobným údajom pristupovali aj tretie strany, označované aj ako spracovatelia osobných údajov. Rozsah, účely a dôvody spracovania vašich osobných údajov týmito tretími stranami sme detailne charakterizovali v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu. Tretie strany, ktoré spracúvajú osobné údaje v rámci tejto webovej prezentácie, sídlia v Európskej únii alebo USA. Tretie strany sídliace v USA spĺňajú štandardy nakladania s osobnými údajmi EU-U.S. Privacy Shield.

8. Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Text tohto dokumentu, ktorý sa týka ochrany osobných údajov sa môže občas meniť podľa aktuálnej legislatívy alebo pri zmenách technického charakteru. O zmenách v tomto dokumente však používateľov a našich zákazníkov nebudeme explicitne informovať. Odporúčame preto z času na čas skontrolovať a prečítať si znenie tohto dokumentu. Zmeny v texte budú adekvátnym spôsobom vyznačené.