VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 (.pdf)

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky, Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 4, § 29, § 43 , § 51, § 59, § 76 a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky (.pdf)

Návrh VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky, Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 2, § 4, § 29, § 43 , § 51, § 59, § 76 a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 /2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 01. 12. 2023,

Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie : 01. 12. 2023

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2023

Pripomienky zasielať – písomne na adresu: Obec Dvorníky, Obecný úrad v Dvorníkoch

Elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bude uskutočnené dňa:  11.12.2023

Návrh VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Dvorníky (.pdf)

Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019

Obec Dvorníky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.

Pripomienky zasielať:

  • písomne na adresu: Obecný úrad, Dvorníky 428, 920 56
  • elektronicky na adresu: podatelna@dvorniky.sk

Návrh VZN č. 4/2023 ktorým sa ruší VZN č. 4/2019 (.pdf)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky na základe § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) schvaľuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky.

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky – úplné znenie (.pdf)