Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.06.2023

Obec Dvorníky zverejňuje Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.06.2023. Správu zobralo na vedomie Obecné zastupiteľstvo dňa 14.8.2023 uznesením č. 41/4/2023.

Monitorovacia správa k programovému rozpočtu Obce Dvorníky k 30.6.2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 14.08.2023

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 14.8.2023 prerokovalo na svojom zasadnutí zmeny rozpočtu obce , uvedených  v rozpočtových opatreniach   č. 12-20/2023 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 43/4/2023

  1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  13/2023, 14/2023 a 15/2023.
  2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými  opatreniami č.  12/2023 a 16/2023
  3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.schvaľuje  zmeny rozpočtu obce predložených  v rozpočtovom   opatrení  č.17/2023 v prílohe uznesenia.
  4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 18/2023  v prílohe uznesenia.
  5. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových  opatreniach  č. 19/2023 a 20/2023 v prílohe uznesenia.

RO 12/2023 (.pdf)
RO 13/2023 (.pdf)
RO 14/2023 (.pdf)
RO 15/2023 (.pdf)
RO 16/2023 (.pdf)
RO 17/2023 (.pdf)
RO 18/2023 (.pdf)
RO 19/2023 (.pdf)
RO 20/2023 (.pdf)

Rozpočtové opatrenia – 06.06.2023

Komisia ekonomická po prerokovaní dňa 27.4.2023 odporúča predložiť materiály na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Dvorníky v uvedenom znení, ďalej odporúča OZ v Dvorníkoch
1.zobrať na vedomie zmeny rozpočtu obce uvedené v Rozpočtových opatreniach č. 7/2023, 8/2023 a 9/2023
2. schváliť navrhované úpravy rozpočtu obce uvedené v Rozpočtových opatreniach č.10/2023 a 11/2023

A: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce vykonané rozpočtovými opatreniami č. 7/2023 a 8/2023 v prílohe uznesenia.

B: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie zmeny rozpočtu obce predložených v rozpočtovom opatrení č. 9/2023 v prílohe uznesenia.

C: Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje zmeny rozpočtu obce uvedené v rozpočtových opatreniach č. 10/2023 a 11/ 2023 v prílohe uznesenia.

Návrh uznesenia 06.06.2023 (.pdf)
RO 7/2023 (.pdf)
RO 8/2023 (.pdf)
RO 9/2023 (.pdf)
RO 10/2023 (.pdf)
RO 11/2023 (.pdf)