Rozpočtové opatrenia – 09.05.2022

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch dňa 9.5.2022 prerokovalo na svojom zasadnutí v bode rokovania č.5 rozpočtové opatrenia obce č. 7-12/2022 s nasledovným uznesením.

Uznesenie č. 22/2/2022

1. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  7/2022 a 8/2022  v prílohe uznesenia.

2. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.  9/2022  v prílohe uznesenia.  

3. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c)  § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  10/2022, 12/2022 v prílohe uznesenia.

4. Obecné  zastupiteľstvo obce Dvorníky  v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č.  11/2022 v prílohe uznesenia

RO 7/2022: RO 7/2022 (.pdf), Príloha RO 7/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 7/2022 – Výdavky (.pdf)
RO 8/2022: RO 8/2022 (.pdf), Príloha RO 8/2022 – Príjmy (.pdf)
RO 9/2022: Krycí list RO 9/2022 (.pdf), RO 9/2022 (.pdf), Príloha RO 9/2022 – Výdavky (.pdf)
RO 10/2022: RO 10/2022 (.pdf), Príloha RO 10/2022 – Príjmy (.pdf)
RO 11/2022: RO 11/2022 (.pdf), Príloha RO 11/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 11/2022 – Výdavky (.pdf)
RO 12/2022: RO 12/2022 (.pdf), Príloha RO 12/2022 – Príjmy (.pdf), Príloha RO 12/2022 – Výdavky (.pdf)

 

Rozpočtové opatrenia – 07.03.2022

Obec Dvorníky zverejňuje Rozpočtové opatrenia, ktoré boli prerokované na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 07.03.2022 v bode č. 6.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 1 § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2022 a 3/2022 v prílohe uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022 v prílohe uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmeno c) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 4/2022 , 5/2022 a 6/2022 v prílohe uznesenia.

RO 1/2022 PK (.pdf), Príloha RO 1/2022 Výdavky (.pdf), Príloha RO 1/2022 Príjmy (.pdf)
RO 2/2022 presuny (.pdf), Príloha RO 2/2022 Výdavky (.pdf),
RO 3/2022 PK (.pdf), Príloha RO 3/2022 Príjmy (.pdf), Príloha RO 3/2022 Výdavky ZŠ (.pdf)
RO 4/2022 (.pdf)
RO 5/2022 (.pdf)
RO 6/2022 (.pdf)