Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 399

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Obec Bojničky-06.11.201930.10.201901.01.2020Dodatok č. 5 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania650Dodatok-č.5-k-zmluve-o-spolupráci.pdf
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany19/06/010/2815.10.201916.10.201917.10.201931.12.2021Dohoda uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom zneníaplikácia paragrafu 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe-Dohoda-č.-190601028-pomoc-v-HN.pdf
Obec Dvorníky2/201902.10.201902.10.201903.10.2019Zmluva o poskytnutí hudobnej produkcieHudobná produkcia pri príležitosti "Dňa úcty k starším"650Zmluva-o-poskytnutí-hudobnej-produkcie-VS.pdf
Up Slovensko, s.r.o.-13.08.201911.09.201912.09.2019Komisionárska zmluvazabezpečenie poskytovania služieb - jedálne kupóny-Komisionárska-zmluva.pdf
Ing. Jozef Adamkovič-24.07.201915.08.201916.08.2019Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12. 2019, audit súladu výročnej spávy s AÚZ, audit Konsolidovane účt. závierky, audit súladu konsolid.výročnej správy s2500,-- ročneZmluva-o-poskytovaní-audítorských-služieb.pdf
Orange Slovensko, a. s.05542612.08.201912.08.201913.08.2019Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebDohoda o aktivácii účastníckeho programu-Dodatok-k-zmluve-telekom.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Príloha č. 1 Dodatku k ZmluveBonusy ponuky "Ponuka NMD"-príloha-k-dodatku-Bonusy_ponuky__12_08_2019_39517021.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro-Zmluva-o-poskytovaní-verejných-služieb-orange.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120745-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516173.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120714-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516305.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120729-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516262.pdf
Orange Slovensko, a. s.-12.08.201912.08.201913.08.2019Zmluva o poskytovaní verejných služiebProgram Šikovná voľba za 1 euro č. 0907120734-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_12_08_2019_39516333.pdf
Obec Dvorníky-26.06.201926.07.201927.07.2019Kúpna zmluva o predaji špeciálneho motorového vozidlaPredaj špeciálneho motorového vozidla1000KPZ-hasičské-auto-medzi-Obcou-Dvorníky-a-firmou-Letoni.pdf
TRILAB SK s. r. o.-09.07.201910.07.201911.07.2019Zmluva o dieloRealizácia stavby - Modernizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Dvorníky - stavebné práce8394Zmluva-o-dielo-Trilab-SK.pdf
Obec Dvorníky2/2019/DV31.05.201931.05.201901.06.2019Zmluva o nájme nebytových priestorovPrenájom do dočasného užívania nájomcovi priestory nachádzajúce sa v budove súpisné číslo 4281200,--/rokZmluva-o-Nájme-Masáže-Kuzmová.pdf
Obec Dvorníky-21.05.201922.05.201923.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce DvorníkyPoskytnutie dotácie za účelom opravy elektroinštalácie zvonov na veži farského kostola2000Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-rozpočtu-obce-FU.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR5908213.05.201914.05.201915.05.2019Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochranyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000Zmluva-c.59082-DPO-SR.pdf
PLMusic hudobná produkcia-17.04.201925.04.201926.04.2019Zmluva o poskytovaní hudobnej produkciePoskytnutie hudobnej produkcie350Zmluva-o-poskytnutí-hudobnej-produkcie.pdf
Obec Dvorníky-05.04.201905.04.201906.04.2019Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam42Kupujúca-314.pdf
REGIONPRESS, s.r.o.96119007902.04.201902.04.201903.04.2019Zmluva o inzerciiUverejnie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko68,40Zmluva-o-inzercii-961190079.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy