Zoznam uzavretých zmlúv od roku 2022

Displaying 1 - 20 of 153

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.-20.05.202421.05.202422.05.2024Zmluva o zriadení vecného bremenapovinnosť povienného strpieť v celom rozsahu na zaťaženej nehnuteľnosti vecné bremeno vzniknuté zo zmluvy-20240521090851.pdf
Obec Dvorníky-09.05.202417.05.202418.05.2024Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.12240051113.03.202409.05.202410.05.2024Zmluva o pripojení odbrného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok prevádzkovateľa na základe žiadosti žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy prevádzkovateľa-20240313085541Haszbr.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-06.05.202409.05.202410.05.2024Zmluva o vydaní a používaní platobnej kartyplatobná karta-PK-Zmluva-o-vydani-a-pouzivani-Platobnej-karty.pdf
Nadácia SPP-19.04.202409.05.202410.05.2024Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 03102024Finančný príspevok na projekt: Obnova detských ihrísk Dvorníky3000Nadacia-SPP.pdf
3MH, s.r.o.-26.04.202426.04.202427.04.2024Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá medzi zmluvnými stranami 3MH, s.r.o. a Obec DvorníkyVýkon funkcie Manažra kybernetickej bezpečnosti a poradenské služby-20240426113559.pdf
Mesto Hlohovec-18.12.202325.04.202426.04.2024Zmluva o vytvorení spoločného školského úraduVytvorenie spoločného školského úradu, prostredníctvom ktorého budú vykonávať pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve.-Zmluva-o-vytvoreni-SSU.pdf
PIPS SK s. r. o.-28.03.202406.04.202407.04.2024Zmluva o dieloSpracovanie projektovej dokumentácie s názvom "Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Dvorníky"38.34020240406090503.pdf
Obec Dvorníky-03.04.202403.04.202404.04.2024Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
UNICO Building SK, s. r. o.-21.03.202425.03.202426.03.2024Rámcová zmluva o odovzdaní a prevzatí investícií do vlastníctva, správy a trvalej prevádzky obcouÚprava pravidiel pri odovzdaní a prevzatí častí investícií Investora v rámci realizácie projektu "IBV Dvorníky - Pod Ráblom +TI - I. etapa"220240325134212.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52401522.03.202425.03.202426.03.2024Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SRZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 5.000,00 EUR500020240325141946.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/24/06468/00114.02.202404.03.202405.03.2024Hromadná licenčná zmluvaUdelenie súhlasu - licencie Používateľovi25,2020240304104547.pdf
Fénnix, s. r. o.-01.03.202404.03.202405.03.2024Zmluva o manažmente projektuManažment projektu - Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov-20240304123140.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.231976-2313200027-BKPV-VB08.01.202429.01.202430.01.2024Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzkuZriadenie vecných bremien in personam, predmetom ktorých je povinnosť povinného strpieť na časi Zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v GP ako koridor vecných bremien: zriadenie a uloženie Elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úprvy Elektroenergetických zariadní a cih odstránenie,105Kupna-zmluva-o-zriadeni-vecnych-bremien-a-prevzati-zavazku.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.231953-2018200039-ZoVP-KZ_P_TS08.01.202429.01.202430.01.2024Kúpna zmluva a dohoda o prevzatí záväzkuPredávajúci touto zmluvou pozemok predáva a kupujúci pozemok kupuje do svojho výlučného vlastníctva1070Kupna-zmluva-a-dohoda-o-prevzati-zavazku.pdf
JURA audit, s. r. o.-12.12.202325.01.202426.01.2024Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy, overenie iných skutočností1200,-- bez DPHzmluva-o-audite-2024.pdf
Obec Dvorníky-22.11.202325.01.202426.01.2024Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Centrum voľného času Dúha-12.01.202424.01.202425.01.2024Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024poskytnutie finančných prostriedkov84520240124120437.pdf
Obec Dvorníky1/202321.12.202323.01.202424.01.2024Nájomná zmluvaNájom bytu uvedeného v článku III.-778-A-Minarovic-12023.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.23/R13200/004-PPB20.12.202319.01.202420.01.2024Kúpna zmluvapredaj a kúpa - podperné body elektrického vedenia nízkeho napútia-Kupna-zmluva-Zapadoslov-distrib.-stlpy.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy

Zoznam uzavretých zmlúv

Displaying 1 - 20 of 532

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.8/200822.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obcodného zákonníkycena za zber a prepravu nádob-20211229124314.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200929.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 5 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadochceny za zneškodnenie odpadov-20211229124657.pdf
Obec Dvorníky01202215.12.202117.12.202101.01.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 01/2022Dotácia1800,--20211217095855.pdf
DOXX stravné lístky21K2240314.12.202116.12.202101.01.2022Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - stravné lístky-20211216101955.pdf
Slovenská pošta, a. s.-15.12.202115.12.202101.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmena účtu a zálohových platieb-D-1-k-NZ_P-Dvorniky_FINAL.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-CackovaDodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dentin-Dodatok-o.pdf
Metodicko-pedagogické centrum2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_21304.11.202119.11.202120.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráciZmena čísla účtu-20211119090226.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.-22.09.202118.10.202119.10.2021Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien a uloženie Elektroenergetických zariadení-Zmluva-Ocenas-a-ZSE.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101052.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101426.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102023.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102112.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102420.pdf
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy