Zoznam uzavretých zmlúv od roku 2022

Počet záznamov: 1 - 19 z 19

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Západoslovenská distribučná, a. s.12218550527.04.202217.05.202218.05.2022Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavyZáväzok prevádzkovateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v zmluve213,30Zapadoslovenska-distribucna-zmluva-o-pripojeni.pdf
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamVP/22/06468/00227.04.202212.05.202213.05.2022Hromadná licenčná zmluvaudelenie súhlasu s použitím hudobnej produkcie80,40LicencnaZmluva-Navrh_podujatie_c_VP-22-06468-002-SOZA.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR52202003.05.202212.05.202213.05.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SRZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,00Zmluva-c.-522-020.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnostiDodávka vody z verejného vodovodu na účely konečnej sprotreby vody-Zmluva-dvorniky-VODA.pdf
Obec Dvorníky-25.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciouOdvádzanie odpadových vôd producenta do verejnej kanalizácie-Zmluva-Dvorniky-Kanalizacia.pdf
Mária Bučková-01.04.202227.04.202228.04.2022Zmluva o dieloTV natáčanie Rande s Heligonicou840zmluva-o-dielo-Dvorniky.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.220072-L13.0319.20.0001-ZBZ_VB22.03.202222.03.202223.03.2022Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremienBudúci povinný sa zaväzuje, že do 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej výzvy Budúceho oprávneného doručenej Budúcemu povinnému v lehote uvedenej v čl. 4 tejto zmluvy, uzavrie s Budúcim oprávneným zmluvu o zriadení vecných bremien8,50/m2Zmluva-c.-220072L13.0319.20.0001ZBZ_VB.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.220073-L13.0319.20.0001-ZBZ_KZ22.03.202222.03.202223.03.2022Zmluva o budúcej kúpnej zmluveBudúci predávajúci sa zaväzuje, že do 15 kalendárnych dní odo dňa obdržania písomnej výzvy budúceho kupujúceho uzavrie s Budúcim kupujúcim kúpnu zmluvu28 €/ 1m2Zmluva-c.-220073L13.0319.20.0001ZBZ_KZ.pdf
Mesto Sereď245/202211.03.202221.03.202222.03.2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedko na záujmové vzdelávanie detíPoskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s TP13020220321085054.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.2218200003-PVO25.02.202207.03.202208.03.2022Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadeniaVymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia-20220307123054.pdf
Jana Rakovnická-09.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 9 k Zmluve č. 4/2008Zmena zálohových platieb40Dodatok-c.-9-Rakov.pdf
Ivana Dolnáková-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2019/DVZmena zálohových platieb120,--Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Vargová Alexandra – BEAUTY ŠTÚDIO ALEXANDRA-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2020/DVZmena zálohových platieb63,--Vargova-Dodatok-o.pdf
Čačková Katarína – HAIR SALÓN KATARÍNA-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/2020/DVZmena zálohových platieb63,--CackovaDodatok-o.pdf
Mellisa, s. r. o.-08.02.202223.02.202224.02.2022Dodatok č. 6 k Zmluve č. 5/2008Zmena zálohových platieb96,--MellisaDodatok-o.pdf
JURA audit, s. r. o.-12.11.202111.02.202212.02.2022Zmluva o poskytovaní audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2021, overenie výročnej správy za rok 2021, audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 20211200,--JURA-audit-s.-r.-o.pdf
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorskýDV/220646808.12.202104.02.202205.02.2022Dohoda o urovnaníVysporiadanie nárokov SOZA v súvislosti s použitím chránených hudobných diel380,64Soza.pdf
Centrum voľného času Dúha-27.01.202202.02.202203.02.2022Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022Poskytnutie finančných prostriedkov na členov CVČ45520220202135040.pdf
Obec Bojničky-16.12.202124.01.202225.01.2022Dodatok č. 7 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie finančných prostriedkov na členov CVČ650,--20220124112257.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy

Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 532

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.8/200822.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 11 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl. obcodného zákonníkycena za zber a prepravu nádob-20211229124314.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.101/200929.12.202129.12.202101.01.2022Dodatok č. 5 k zmluve č. 101/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadochceny za zneškodnenie odpadov-20211229124657.pdf
Obec Dvorníky01202215.12.202117.12.202101.01.2022Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Dvorníky č. 01/2022Dotácia1800,--20211217095855.pdf
DOXX stravné lístky21K2240314.12.202116.12.202101.01.2022Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancovZmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov - stravné lístky-20211216101955.pdf
Slovenská pošta, a. s.-15.12.202115.12.202101.01.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorovZmena účtu a zálohových platieb-D-1-k-NZ_P-Dvorniky_FINAL.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dolnakova-Dodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-CackovaDodatok-o.pdf
Obec Dvorníky-10.12.202110.12.202101.01.2022Dodatok k zmluveZmena účtu a zálohových platieb-Dentin-Dodatok-o.pdf
Metodicko-pedagogické centrum2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_21304.11.202119.11.202120.11.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráciZmena čísla účtu-20211119090226.pdf
Západoslovenská distribučná, a. s.-22.09.202118.10.202119.10.2021Zmluva o zriadení vecných bremienZriadenie vecných bremien a uloženie Elektroenergetických zariadení-Zmluva-Ocenas-a-ZSE.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o grantovom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101052.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014101426.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102023.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102112.pdf
Prima banka Slovensko, a. s.-12.10.202112.10.202113.10.2021Zmluva o bežnom účtezriadenie účtu v mene euro-20211014102420.pdf
Poľnohospodárska platobná agentúra309070ACG802.09.202113.09.202114.09.2021Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuSpevnené plochy za budovou kultúrneho domu v obci21.560,--20210922093520.pdf
Algeco, s. r. o. - organizačná zložkaNZ_T20122410.08.202125.08.202126.08.2021Nájomná zmluvaprenájom mobilných kontajnerov1210,3220210825161530.pdf
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyOPKZP-PO1-SC111-2017-33/5506.08.202110.08.202111.08.2021Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuNázov projektu: Zberný dvor Dvorníky, nahradený nový bod 2.1.1.-20210805114359.pdf
Daniel Triebeľ - Hudobná skupina Orions--07.08.202107.08.202108.08.2021Zmluva o poskytovní hudobnej produkcieHudobná produkcia skupiny Orions750,--20210809093320.pdf
Allianz-slovenská poisťovňa, a. s.801940010430.07.202102.08.202103.08.2021Povinné zmluvé poistenie zodpovednsti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPoistenie vozidiel - HC289YD3420210927120208.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy