Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 468

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Slovenská republika - Štatistický úrad SR-01.12.202009.12.202010.12.2020Zmluva o výpožičkabezplatné prenechanie tabletov a SIM Kariet za účelom SODB-Zmluva-o-vypozicke-SODB.pdf
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby9400/202026.10.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služiebzáväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť kvalifikované dôveryhodné služby-Zmluva-o-poskytovani-kvalifikovanych-doveryhodnych-sluzieb.pdf
JURA audit, s. r. o.-17.09.202024.11.202025.11.2020Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky k 31.12.2020, overenie výročnej správy, audit konsolidovanej účtovnej závierky, overenie konsolidovanej výročnej správy a overenie iných skutočností1200,-- bez DPHZmluva-o-poskytnuti-auditorskych-sluzieb.pdf
Obec Bojničky-17.11.202024.11.202025.11.2020Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráciPoskytnutie fin. prostriedkov za účelom zabezpečenia záujmového vzdelávania325,--Dodatok-c.-6-k-zmluve-o-spolupraci.pdf
Ministerstvo financií Slovenskej republiky2020/128/019816.10.202020.10.202021.10.2020Zmluva o návratnej finančnej výpomocipráva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím NFV zo štátnych finančných aktív34.850,--Zmluva-o-navratnej-financnej-vypomoci.pdf
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany20/06/010/4915.10.202016.10.202017.10.2020Dohoda uzatvorená podľa par. 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonovaplikácia par. 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.-Dohoda-uzatvorena-podla-par.-10-ods.-3-11-a-nasl.-zakona-c.-410001.pdf
FOOD FARM, s. r. o.2267/202023.09.202025.09.202026.09.2020Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 2267/2020Prenechanie za odplatu nájomcovi do nájmu pozemky, aby ich užíval na dohodnutý účel a aby bral z nich úžitky.73,47Zmluva-o-nájme-poľnohospodárskych-pozemkov-22672020.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.2020/1624.09.202024.09.202025.09.2020Zmluva o dielo č. 2020/16Obnova Kultúrneho domu Dvorníky108804,80Zmluva-o-dielo-c.-2020-16-UNICO.pdf
Environmentálny fond146667 08U0203.09.202004.09.202005.09.2020Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieÚprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie100.000,00Zmluva-c.-146667-08U02-Enviro-fond.pdf
MEROCO, a. s.0508/2020/TD31.08.202002.09.202003.09.2020Zmluva o umiestnení mobilného kontajnera určeného pre zber jedlých olejov a tukovumiestnenie 2 ks mobilných kontajnerov o obsau 240 l za účelom zberu odpadu - jedlé oleje a tuky kat.č. 200125-Zmluva-o-umiestnení-mobilného-kontajnera-určeného-pre-zbre-jedl.pdf
Obec Dvorníky-20.08.202019.08.202020.08.2020Kúpna zmluvaKúpa Škoda 1203 medzi obcou a FO500KPZ-Škoda-1203-medzi-Obcou-a-FO.pdf
Kronospan, s. r. o.99/202027.07.202006.08.202007.08.2020Zmluva o dbere a zhodnocovaní odpaduodber, preprava a zhodnocovanie nazhromaždeného odpadu - masívne drevo, stavebné drevo, laminovanú alebo dyhovanú drevotriesku-Zmluva-o-odbere-a-zhodnocovaní-odpadu.pdf
Obec Bojničky-10.06.202018.06.202019.06.2020Kúpna zmluva o predaji veľkokapacitnéhokontajnera na odpadpredaj 2 ks veľkokapacitného kontajnera480KPZ-kontajnery-medzi-Obcou-Dvorníky-a-Obcou-Bojničky.pdf
UNICO Invest SK s. r. o.2020/1512.06.202015.06.202016.06.2020Zmluva o dielo č. 2020/15 uzatvorená podľa ustanovenia par. 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.Zateplenie a obnova Kultúrneho domu Dvorníky107134,55Zmluva-a-rozpočet.pdf
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRIROP-Z-302021J270-222-1304.06.202008.06.202009.06.2020Dodatok Č.1 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuPoskytnutie nenávratného finančného príspevku47886.49 €Dodatok-č.1-k-Zmluve-o-poskytnutí-nenávratného-finančného-príspevku-text.pdf
Slovenská sporiteľňa, a. s.-26.05.202026.05.202027.05.2020Zmluva o bežnom účte SPORObusiness-dotácieZriadenie účtu číslo SK8009000000005170555239-Zmluva-Sl.sporiteľňa.pdf
Slovenská sporiteľňa, a. s.-26.05.202026.05.202027.05.2020Zmluva o bežnom účte SPORObusiness-dotácieVOP a sadzobník poplatkov k Zmluve o bežnom účte SPORObusiness-dotácie-SLSP-VOP-POP-Sadzobnik-pasivne-produkty-aktualizacia-16052020.pdf
Obec Dvorníky1/202027.04.202027.04.202001.05.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 9 v 9 bytovom nájomnom dome103,76Nájomná-zmluva-č12020.pdf
Obec Dvorníky2/202027.04.202027.04.202001.05.202031.12.2022Nájomná zmluvaprenájom bytu č. 1 v 15 bytovom nájomnom dome86,31Nájomná-zmluva-č22020.pdf
3W Slovakia, s. r. o.-07.04.202007.04.202008.04.2020Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulýchDigitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest39,60Dodatok-k-licenčnej-zmluve.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy