Zoznam uzavretých zmlúv

Počet záznamov: 1 - 20 z 354

Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy
Ing. Jozef Adamkovič-12.06.201813.06.201814.06.2018Zmluva o poskytnutí audítorských služiebAudit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018, konsolidovanej účtovnej závierky, súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou UZ2500,00Zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb.pdf
Dobrovoľná požiarna ochrana SR58 10012.06.201812.06.201813.06.2018Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republikyZáväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu5000,--Zmluva_c_58100_o_poskyt_dotacie_DPOSR.pdf
Bezpečnostný technik a technik PO-22.05.201822.05.201823.05.2018Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľomÚprava a povinnosti zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov sprostredkovateľom-Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_sprostredkovatelom.pdf
osobnyudaj.sk, s. r. o.ZO/2018A9862-121.05.201821.05.201822.05.2018Zmluva č.ZO/2018A9862-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osobyÚprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri určení zodpovednej osoby a pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov58,80/štvrťročneZmluva_c_ZO2018A9862-1_o_zabezpeceni_vykonu_cinnosti_zodpovedne.pdf
Slovenská republika Ministerstvo vnútra SR-17.05.201817.05.201818.05.2018Dodatok č. 2 k zmluve č. CO-22/2008 o výpožičke hnuteľného majetku štátuVýpožička hnuteľného majetku332,90Dodatok_c_2_k_zmluve_č_CO-222008_o_vypozicke_hnutelneho_majetku.pdf
regionPress, s. r. o.96118011903.05.201803.05.201804.05.2018Zmluva o inzerciiZverejnenie inzerátu v Hlohovecko-Sereďsko126Zmluva-o-inzercii.pdf
3MH, s.r.o.-04.04.201804.04.201805.04.2018Zmluva o poskytovaní služiebAktualizácia www stránky-Zmluva-o-poskytovaní-služieb-Dvorniky.pdf
Obec Dvorníky-26.03.201827.03.201828.03.2018Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vedeného na liste vlastníctva č. 18001296KZ-Peter-Úradniček-a-Zuzana-2018.pdf
Obec Dvorníky-26.03.201827.03.201828.03.2018Kúpna zmluva podľa zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom zneníPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam vedeného na liste vlastníctva č. 1800732KZ-Marek-Teško-2018.pdf
PROUNION, a.s.-19.03.201819.03.201820.03.2018Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, vypracovanie žiadosti o dotáciu a externý manažment projektu finfncovaného z MV SRZáväzok poskytovateľa vypracovať Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018800,--Zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_Prounion.pdf
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o.-01.02.201812.03.201813.03.2018Dodatok č. 6 k zmluve č. 8/2008 o dielo uzavretej podľa par. 536 a nasl.obchodného zákonníkaZmena - bod B) v prílohe 1 k Zmluve sa ruší a nahrádza sa novým bodom-Dodatok_c_6_k_Zmluve_c_82008.pdf
NATUR-PACK, a. s.-29.12.201706.03.201807.03.2018Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalovZrušenie článku 4.3 Zmluvy a nahradenie novým znením-Dodatok_c_1_k_Zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladani.pdf
Fénnix, s. r. o.-02.03.201802.03.201803.03.2018Zmluva o manažmente projektuZáväzok zhotoviteľa odplatne pre objednávateľa zabezpečiť a vykonať v súvislosti s pojektom manažment projektu1200,--Zmluva_o_manazmente_projektu_NFP.pdf
Národná diaľničná spoločnosť4005248002116.02.201816.02.201819.02.2018Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýtaelektronický výber mýta0Zmluva_o_uzivani_vymedzenych_usekov_ciest.pdf
SkyToll, a. s.4005248002216.02.201816.02.201819.02.2018Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýtamýto0Zmluva_o_poskytnuti_Palubnej_jednotky.pdf
EKOway, s. r. o.-31.01.201831.01.201801.02.2018Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadovzber a preprava zložiek komunálneho odpadu - papier a lepenka0Zmluva_o_odbere_a_preprave_vybranych_zloziek_KO_Ekoway.pdf
Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany-29.01.201829.01.201830.01.2018Zmluva o odchyte zvierat a ich umiestnení v Regionálnom centre Slobody zvierat PiešťanyUmiestnenie túlavých psov v útulku30/kusZmluva_o_odchyte_zvierat_a_ich_umiestneni.pdf
Slovak Telekom, a.s.1-10884445409827.12.201727.12.201728.01.2018Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebHappy akciová ponuka0Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Telekom_191217.pdf
Mesto Leopoldov120.12.201727.12.201728.01.2018Dodatok č. 1 Zmluvy o zriadení spoločného obecného úraduprenesený výkon štátnej správy na úseku školstva pre obec Kátlovc0Dodatok_c_1_Zmluvy_o_zriadeni_spolocneho_obecneho_uradu.pdf
biomarina-biowaste s. r. o.-02.11.201702.11.201703.11.2017Zmluva o odbere použitého jedlého olejaodoberanie použitého prepáleného rastlinného oleja-Zmluva_o_odbere_pouziteho-jedleho-oleja2112017.pdf
Druhá zmluvná stranaČíslo zmluvyDátum uzavretiaDátum zverejneniaDátum účinnostiDátum ukončeniaNázov zmluvyPredmet zmluvySuma v EURPDF súbor zmluvy