Program odpadového hospodárstva obce Dvorníky na roky 2016 – 2020

Obec Dvorníky zverejňuje Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020. Záväzná časť PHO obce Dvorníky je strategickým dokumentom určujúcim smerovanie odpadového hospodárstva obce Dvorníky na obdobie rokov 2016 až 2020. Do záväznej časti POH sú premietnuté princípy riadenia odpadového hospodárstva a je vypracovaná a členená v súlade s POH SR, POH Trnavského kraja a ustanovením § 10 ods. 4 zákona o odpadoch.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Obec Dvorníky Program odpadového hospodárstva 2016-2020 – úplné znenie(.pdf)