Obec Dvorníky je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dvorníky tvorí katastrálne územie DvorníkyPosádka.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený s pracovníkov obce, ktorí vykonávajú odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

 

Orgánmi obce sú:

  • obecné zastupiteľstvo
  • Starosta obce

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Juraj Bučko
Patrik Kopečný
Ing. Jozef Kobora
Mária Zaťková
Peter Perďoch
PhDr. Mário Teško
Ing. Jozef Špano
Stanislav Miko
Ing. Andrej Kukla

Starosta obce:

Mgr. Ľuboš Gubáň

 

Zástupca starostu obce:

Ing. Jozef Kobora

 

Hlavný kontrolór obce:

Daniela Sklenárová