Obec Dvorníky je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dvorníky tvorí katastrálne územie DvorníkyPosádka.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený s pracovníkov obce, ktorí vykonávajú odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Orgánmi obce sú:

  • Obecné zastupiteľstvo
  • Starosta obce

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022 – 2026:

Daniela Ambrušová, SMER – sociálna demokracia
Lukáš Gubáň, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
Martin Mazúr, nezávislý kandidát
Jozef Kobora, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
Martin Kováčik, Kresťanskodemokratické hnutie
Peter Perďoch, Kresťanskodemokratické hnutie
Jozef Špano, Ing., Kresťanskodemokratické hnutie
Lívia Gregorová, nezávislá kandidátka
Stanislav Miko, SMER – sociálna demokracia

Starosta obce:

Maroš Nemeček

Zástupca starostu obce:

Martin Kováčik

Hlavný kontrolór obce:

Ľubica Blašková

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dvorníky:

Obecné zastupiteľstvo  v Dvorníkoch na základe § 12 ods. 7 zák. SNR č. 369/1990 Zb. a 102/2010 Z. z. o  obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 15 ods. 4 Štatútu obce Dvorníky vydáva tento rokovací  poriadok Obecného zastupiteľstva Dvorníky. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2010.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Dvorníky – platný od 01.10.2010 (.pdf)

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dvorníky na rok 2022:

Obec Dvorníky navrhuje schváliť na rok 2022 harmonogram zasadnutí OZ Dvorníky nasledovne:

  1. Zasadnutie OZ – 23. 02. 2022 (streda)
  2. Zasadnutie OZ – 27. 04. 2022 (streda)
  3. Zasadnutie OZ – 22. 06. 2022 (streda)
  4. Zasadnutie OZ – 07. 09. 2022 (streda)
  5. Zasadnutie OZ – 07. 12. 2022 (streda)

Termíny zasadnutí sa môžu podľa potreby zmeniť a spolu s programom zasadnutia budú vždy zverejňované v zmysle § 12, ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení na úradnej tabuli obce.