Obec Dvorníky je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Dvorníky tvorí katastrálne územie DvorníkyPosádka.

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený s pracovníkov obce, ktorí vykonávajú odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce.

 

Orgánmi obce sú:

  • obecné zastupiteľstvo
  • Starosta obce

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

Juraj Bučko

Ing. Jozef Kobora

Mgr. Ľuboš Kobora

Patrik Kopečný

Stanislav Miko

Peter Perďoch

Ing. Jozef Špano

Bc. Mário Teško

Mária Zaťková

 

Starosta obce:

Mgr. Ľuboš Gubáň

 

Zástupca starostu obce:

Ing. Jozef Kobora

 

Hlavný kontrolór obce:

Daniela Sklenárová