Dňa 22.04.2008 Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“) v y d a l o pre katastrálne územie Obce Dvorníky ŠTATÚT OBCE DVORNÍKY:

thumbnail of statut_obce