Obec Dvorníky je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou v Dvorníkoch.

Základná škola je plnoorganizovaná (1-9. roč.). Školský obvod tvorí obec Dvorníky, miestna časť Posádka a osady v rámci katastrálneho územia. Škola zabezpečuje záujmovú činnosť formou krúžkov. Súčasťou ZŠ je školský klub a školská jedáleň. ZŠ má vlastnú telocvičňu pristavenú v roku 1983. Základná škola tvorí jeden právny subjekt spolu s materskou školu. Budova MŠ pochádza z 30. rokov 20. stor. a v súčasnosti  prechádza rekonštrukciou.

Základná škola

 

Materská škola