web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti a chovateľov

V rámci súboru opatrení v súvislosti s predchádzaním zavlečenia, šírenia a eradikácie nákazy diviačej zveri a domácich ošípaných africkým morom ošípaných (AMO) Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava zverejňuje odporúčané postupy na zabezpečenie biologickej ochrany chovov ošípaných:

 1. ošípané držať v uzatvorených priestoroch,
 2. nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané,
 3. zákaz skrmovania kuchynských odpadov,
 4. zákaz skrmovania zeleného krmiva v oblastiach s potvrdeným výskytom AMO u diviačej zveri,
 5. premiestňovať ošípané len so súhlasom RVPS (potvrdenie dokladov na premiestňovanie ošípaných),
 6. vykonať opatrenia proti vniknutiu diviakov do areálu farmy vrátane registrovaných fariem “D” (dôkladné oplotenie farmy neprekonateľné pre diviačiu zver), prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom,
 7. vykonať opatrenia proti kontaktu ošípaných s ulovenými a uhynutými diviakmi, ich časťami alebo výrobkami z diviačieho mäsa,
 8. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti – aktivovať dezinfekčné brody pri vstupe na farmu (priestoru ustajnenia v nekomerčných chovoch), evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov (komerčné chovy),
 9. dodržiavať v chove zásady biologickej bezpečnosti dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovaných priestorov, prezliekanie, dezinfekcia, používaných nástrojov, zákaz vstupu cudzích osôb do priestorov chovu ošípaných (nekomerčné chovy),
 10. skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov,
 11. skladovať podstielkovú slamu mimo dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím,
 12. viesť zoznam chovateľov, ktorým boli predané ošípané,
 13. mať vypracovaný a príslušnou RVPS schválený “Plán ochrany chovu pred zavlečením AMO” (komerčné chovy),
 14. vykonávať pravidelnú dezinfekciu dezinsekciu a deratizáciu chovných priestorov,
 15. nakupovať ošípané výhradne od registrovaných chovateľov a mať o tom doklad (nekomerčné chovy),
 16. dodržiavanie povinnosti identifikácie a registrácie chovov ošípaných od 1 kusa chovanej ošípanej,
 17. bezodkladne hlásiť všetky choré ošípané s príznakmi AMO poverenému úradnému veterinárnemu lekárovi resp. príslušnej RVPS,
 18. na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR sú pravidelne aktualizované informácie verejnosti prístupné – rubrika: aktuálne informácie AMO.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 17.02.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 17.02.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 09:00:00 hod. do 13:30:00 hod.: POSÁDKA č. 640, 640/VZ, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 660, 661, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

PF 2023

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023 Vám želá starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Dvorníky.

Stránkové hodiny Obecného úradu Dvorníky – Vianoce 2022

Obec Dvorníky oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2022 až 05.01.2023 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

Stránkové hodiny Spoločného obecného úradu Leopoldov – Vianoce 2022

Spoločný obecný úrad Leopoldov oznamuje občanom, že v dňoch 29. a 30. decembra 2022 (štvrtok a piatok) bude SOÚ zatvorený.

Oprava poruchy na vodovodnom potrubí – 03.01.2022

Obec Dvorníky oznamuje občanom, že zajtra 3. januára 2023 sa bude od 8:00 uskutočňovať oprava poruchy na vodovodnom potrubí. Z toho dôvodu bude prerušená dodávka pitnej vody na uliciach od fary, Podkostolie, Vršky a Dlhý hon. Upozorňujeme občanov, aby sa predzásobili pitnou vodou na čas nevyhnutný na odstránenie poruchy. Za porozumenie ďakujeme.

Farské oznamy od 23. do 29. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. januára 2023.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad