web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Pozvánka na Posvätenie adventného venca 2023

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozýva na Posvätenie adventného venca a slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. decembra 2023 o 15:00 pri pomníku.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Pozvánka na Súťaž vo varení kapustnice 2023

Ste partia (neobmedzený počet) ľudí, ktorí radi pripravia tú najlepšiu vianočnú kapustnicu v okolí? Príďte predviesť svoje kuchárske umenie v sobotu 9. decembra 2023 od 12:00 do záhrady Kultúrneho domu v Dvorníkoch.

 • Prineste si so sebou dobrú náladu, kotlík a ingrediencie
 • Štartovné 10 EUR – v cene štartovného je voda, drevo, dva bochníky chleba, taniere a lyžičky.
 • Čas na prípravu – 3 hodiny
 • Vyhodnotenie bude prebiehať počas vianočných trhov hneď po skončení súťaže
 • Najlepšie kapustnice budú odmenené vecnými cenami
 • Rezervácie pre súťažný tím nahlásiť na telefónnom čísle +421 94 540 592 do 6.12.2023

Pozvánka na Vianočné trhy a stretnutie s Mikulášom 2023

Obec Dvorníky v spolupráci so Základnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Dvorníkoch a Rodičovským združením pri Základnej škole s Materskou školou Dvorníky Vás srdečne pozývajú na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať v sobotu 9. decembra 2023 v záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

 • Od 12:00 do 15:00 – súťaž vo varení kapustnice
 • Od 15:00 – otvorenie vianočných trhov a stánkov s ponukou výrobkov detí a rodičov zo ZŠ s MŠ
 • Od 15:30 – kultúrnospoločenské vystúpenia detí zo ZŠ s MŠ Dvorníky a JDS Dvorníky
 • Od 17:00 – stretnutie s Mikulášom

Počas celého popoludnia bude pre Vás pripravené bohaté občerstvenie. Tešíme sa na Vás!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Úradné hodiny Obecného úradu Dvorníky – 22. – 24.11.2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že v dňoch 22. – 24. novembra 2023 bude zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dvorníky čl. 11. odst. 2 písm. h) zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku

a) Predmet:

 • Predávajúci je výlučným vlastníkom, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, nehnuteľnosti – pozemku registra KNC parc. č. 4657 o výmere 52 m2, druh pozemku ostatná plocha, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Dvorníky, obec Dvorníky, okres Hlohovec, zapísaného na  liste vlastníctva č. 3942.

b) Spôsob:

 • Na účely prevodu majetku obce podľa § 9a ods. 15 písm. f) zákona o majetku obcí dôvodmi hodnými osobitného zreteľa sú
 • h) ak prevod majetku obce zabezpečí efektívnejšie využívanie verejných rozvodov – elektrickej sústavy, telekomunikačnej, plynovej sústavy, vodovodnej alebo kanalizačnej sústavy,

c) Cena:

 • predajná cena pozemku je stanovená v zmysle Znaleckého posudku č. 50/2023 zo dňa 02. 11. 2023 na 22,66 €/m², celková predajná cena pozemku je vo výške 1.070,00 €.

d) Kupujúci:

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3879/B, Zastúpená: Ing. Xénia Albertová – vedúca riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, Jaroslav Klimaj – expert riadenia vlastníckych vzťahov na základe poverenia č. 00363-URI-POIN zo dňa 18.09.2020, IČO: 36 361 518, IČ DPH: SK2022189048, IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826

Zámer obce Dvorníky na prevod majetku – parcela KNC č. 4657 (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 03. a 05.10.2023

Vedúca Poštového úradu Dvorníky oznamuje občanom, že v utorok 3.10. a vo štvrtok 5.10. bude pošta v obci Dvorníky po celý deň zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 3. decembra 2023.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad