web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Nový pomer výmeny starého oleja za nový olej – jar 2023

Obec Dvorníky v spolupráci so spoločnosťou MEROCO, a.s. oznamujú občanom, že nový pomer výmeny starého kuchynského oleja za nový olej je 3:1. Pôvodný pomer bol 6:1. Olej je možné odovzdávať na Obecnom úrade v pondelok a v stredu počas úradných hodín.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 06.06.2023

V súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce Dvorníky Maroš Nemeček zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dvorníkoch, ktoré sa uskutoční: 06. júna 2023 o 17:00 hod. v KD Dvorníky. Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ.
 5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za obdobie od 07. 03. 2023 do 06. 06. 2023.
 6. Schválenie počtu žiakov a počtu tried.
 7. Rozšírenie kapacity ZŠ Dvorníky formou prístavby
 8. Stanovisko k Záverečnému účtu obce Dvorníky.
 9. Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2022.
 10. Konsolidovaná výročná správa k 31. 12. 2022
 11. Rozpočtové opatrenia 7, 8, 9, 10, 11/2023.
 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2023.
 13. Schválenie prenájom priestorov zubnej ambulancie v Dvorníkoch.
 14. Schválenie predaja obecného pozemku parc. č. 1818/133 z dôvodu hodného osobitného zreteľa – R. Bojnanský.
 15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 545/4 a 538/1 – R. Bihariová – nový návrh.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kováčiková.
 17. Rôzne.
 18. Pripomienky a návrhy poslancov.
 19. Návrh uznesenia.
 20. Záver.

Materiály k zasadnutiu Obecného zastupiteľstva:

Bod 07: Rozšírenie kapacity žiakov v budove ZŠ (.doc)
Bod 09:
Záverečný účet 2022 (.doc), Hodnotenie programového rozpočtu 2022 (.doc)
Bod 10:
Konsolidovaná výročná správa 2022 (.doc)
Bod 11:
 RO 7/2023 (.doc), RO 8/2023 (.doc), RO 9/2023 (.doc), Príloha RO 9/2023 (.pdf), RO 10/2023 (.doc), RO 11/2023 (.doc)
Bod 12: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dvorníky na 2. polrok 2023 (.pdf)
Bod 13: Prenájom priestorov zubnej ambulancie (.docx)
Bod 14: Schválenie predaja nehnuteľnosti – Bojnanský (.docx),
Bod 15:
Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Bihariová (.docx), Žiadosť o odkúpenie pozemku – Bihariová (.pdf)
Bod 16: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kováčiková (.docx), Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Kováčiková (.pdf)

Pozvánka na Deň matiek 2023

Obec Dvorníky a Základná škola s Materskou školou Dvorníky Vás pozývajú na Deň matiek, ktorý sa bude konať v nedeľu 14. mája 2023 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program si pripravili deti Základnej školy s Materskou školou Dvorníky.

Účasťou na podujatí dávate súhlas na publikovanie fotografií a videozáznamov na stránke obce Dvorníky.

Pozvánka na Galakoncert Pavla Latáka – 11.06.2023

Všetkých Vás srdečne pozývame na Galakoncert Speváka Pavla Latáka a jeho hostí, ktorý sa bude konať v nedeľu 11. Júna 2023 o 17:00 hod. v Kultúrnom Dome v Dvorníkoch. V programe vystúpia: Spevák Pavol Laták, Heligonkárky Sestry Lenka a Evka Bacmaňákové, Zabávač Števo Hruštinec, Klavírista Adam Urban a hudobná skupina Promis.

Vstupenky si môžete zakúpiť osobne na Obecnom úrade v Dvorníkoch alebo na tel.čísle 0907 530 250. Cena vstupenky je 12 Eur.

Príďte spolu s nami prežiť neopakovateľnú atmosféru pri krásnych slovenských piesňach, humorného slova a tej najlepšej zábavy priamo u Vás v Dvorníkoch. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Stavanie Mája 2023

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na Stavanie Mája 2023, ktoré sa bude konať v nedeľu 30. apríla 2023 v Záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

 • 18,00 hod. – vystúpenie detí MŠ Dvorníky a ZO JDS Dvorníky a „Stavanie mája“
 • 18,30 hod. – prvomájová veselica

Do tanca a na počúvanie hrá DJ Tomáš a Tóno. Čaká Vás občerstvenie – cigánska, pivo, kofola, alko a nealko. Všetkých srdečne pozývame!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky.

Stránkové hodiny Obecného úradu Dvorníky – 24. – 26.05.2023

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že v dňoch 24. – 26. mája 2023 (streda – piatok) bude z dôvodu školenia zatvorený. V súrnych prípadoch volajte na telefónne číslo 0905 251 800.

Farské oznamy od 22. do 28. mája 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. mája 2023.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad