web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 09.03.2022

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 09.03.2022 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: Dvorníky č. 1, 2, 3, 4 ,5, 7/ZA, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/ZA, 21, 21/VZ, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55/ZA, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 232,
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 256/OP, 257, 257/VE, 257/ZA, 258, 260, 261/VZ, 262, 263, 264, 266, 307/3, 370, 370/VE, 377, 379, 380, 841, 856, 1808/310, 1808/314.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Podanie priznania k miestnym daniam za rok 2021

Obec Dvorníky správca dane oznamuje daňovníkom že, termín na podanie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje je do 31. januára 2022 (t. j. pondelok). 

Priznanie podáva ten daňovník:

 • kto nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosť v roku 2021 (stavbu , pozemok, byt a pod.) a to: kúpou, darovaním, dedičstvom a pod.,
 • u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností to znamená: v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na pozemok k stavbe, kolaudačné povolenie k stavbe rodinného domu alebo bola postavená prístavba, nadstavba k rodinnému domu, stavba samostatne stojacej garáže, alebo búranie stavby alebo jej časti,
 • u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane za psa a to majiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov, za každého psa chovaného na území obce. Priznanie podáva aj ten, ktorému pes uhynul alebo ho odpredal, daroval, to znamená na zánik dane za psa.
 • Občania, ktorí sú držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP-S od roku 2021, a sú vlastníkmi nehnuteľností môžu požiadať v priznaní o poskytnutie daňovej úľavy v termíne do 31.01.2022. K priznaniu je potrebné doložiť kópiu preukazu ŤZP a občiansky preukaz.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia psa, že na základe VZN č. 5/2014 obce Dvorníky sú povinní každého psa nahlásiť do evidencie na Obecnom úrade v Dvorníkoch, kde obdržia registračnú známku  pre psa.  Majitelia sú povinní oznámiť každú zmenu či už nadobudnutie alebo uhynutie psa. Tieto skutočnosti treba nahlásiť do 30dní na obecný úrad.

Občania, ktorí sa prihlásili v roku 2021 na trvalý pobyt alebo prišlo k zmene počtu obyvateľov v domácnosti, je potrebné toho oznámiť na obecný úrad a vyplniť tlačivo ohľadom zmeny poplatku za komunálny odpad do 31.1.2022. Každú zmenu treba hlásiť správcovi dane. Uvedené oznámenia môžete podať na Obecnom úrade v Dvorníkoch v pracovných dňoch: pondelok, streda a piatok v úradných hodinách.

Výstraha pred silným vetrom – 17.01.2022

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia silný vietor – stupeň 2, trvanie 17.01.2022 od 10:00 do 21:00. Odporúčania pri silnom vetre:

 • neparkovať vozidlá pod stromami, elektrickými stĺpmi či billboardami
 • pozatvárať a zaistiť okná a dvere ešte pred príchodom vetra
 • na záhrade, terase a balkóne upevniť záhradný nábytok, kvetináče, náradie, sklenené, plechové a iné predmety
 • vytvoriť pre zvieratá na dvore dočasné útočisko
 • zdržiavať sa v bezpečných objektoch a vyhýbať sa skrýšam pod stromami a nestabilným prístreškom
 • obmedziť šoférovanie
 • vyhnúť sa pohybu po horách a prechádzkam v lese
 • voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť
 • vyhýbať sa kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi, volať tiesňovú linku, ak auto zasiahne strom či konár
 • sledovať poveternostnú situáciu z bezpečia domova, neskúmať terén.

Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok.

Porucha na vodovodnom potrubí – 16.01.2022

Obecný úrad Dvorníky oznamuje, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí pri č. d. 242 bude o 16,00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na uliciach Malý rad a Centrum – čísla domov 216 až 253. Prosíme občanov, aby si napustili dostatočné množstvo vody, keďže dodávka vody bude obnovená až po odstránení poruchy v priebehu zajtrajšieho dňa. Ďakujeme za pochopenie.

Súpis chovov hydiny kvôli výskytu vtáčej chrípky – január 2022

Obecný úrad Dvorníky z dôvodu výskytu vtáčej chrípky v chove Hlohovec prosí občanov, chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí a právnické osoby uvedené v nariadení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava, aby vykonali súpis všetkej hydiny a vtáctva chovaného v domácnosti a nahlásili ho emailom na adresy obec@dvorniky.sk, starosta@dvorniky.sk, martina.podkopcanova@dvorniky.sk, hedviga.kadlecova@dvorniky.sk, iveta.polievkova@dvorniky.sk alebo telefonicky 033/744 22 23, 033/732 01 49, 033/744 22 26, 0901 720 154 do 10. januára 2022 a zaviedli opatrenia uvedené v nariadení RVPS Trnava.

Nariadenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava – Pásmo dohľadu Mladý háj – úplné znenie (.pdf)

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 25. a 27. január 2022

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že v utorok 25.1. 2022 a vo štvrtok 27.1.2022 bude pošta po celý deň z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

Farské oznamy od 17. do 23. januára 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. januára 2022.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 160,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad