web analytics

Stav vodomeru

Nahláste stav Vášho vodomeru rýchlo a jednoducho pomocou formulára

Newsletter

Prihláste sa na odber informačných emailov z našej internetovej stránky

Pozvánka na Medzinárodný deň detí 2024

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Dvorníky, Základná škola s materskou školou Dvorníky, Obec Dvorníky, DHZ Dvorníky a Poľovnícke združenie Borina pozývajú všetkých malých aj veľkých na futbalové ihrisko Dvorníky osláviť Medzinárodný deň detí 2024. V sobotu 1. júna 2024 od 15:00 na Vás čaká bohatý program:

 • Vozenie na koni
 • Psovod
 • Maskoti Woody, L.O.L.
 • Športové aktivity
 • Maľovanie na tvár
 • Penová show od DHZ Dvorníky
 • Prírodovedný stánok
 • Skákacie hrady
 • Bufet

Tešíme sa na Vašu účasť!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Dvorníky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 06.06.2024

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 06.06.2024 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:30:00 hod. do 17:00:00 hod.: LOKA DOLNÉ BORÓDY č. 602, 604, 604/BL, 604/VE, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611/VE, 612, 613, 614, 615, 615/BL, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 623/PR, 624, 624/BL, 624/OP, 624/PR, 624/PRI, 624/VE, 625,625/PR, 685, 2438/2, 2469, 2616/2, 2910/9, 2948/9.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Dvorníky

Obec Dvorníky, zastúpená Marošom Nemečkom, starostom obce,  v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003   Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky    Základnej školy s materskou školou, Dvorníky 149, 920 56 Dvorníky.

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov
 • písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 9 strán)
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
 • čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • súhlas uchádzača so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 • Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
 • Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.
 • Predpokladaný nástup do funkcie: 08. 2024
 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu funkcie riaditeľa.
 • Informácie o škole získate na webovom sídle školy alebo v škole.

Dátum  a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 03. 06. 2024 do 12.00 h na adresu: Obecný úrad, Dvorníky 428, 920 56 Dvorníky. Obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 s poznámkou NEOTVÁRAŤ“. Rozhodujúci je dátum doručenia na OÚ v Dvorníkoch. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy. Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky, nebudú zaradení do výberového konania a  predložené materiály im budú vrátené späť.

Pozvánka na Deň Matiek 2024

Obec Dvorníky a ZŠ s MŠ Dvorníky Vás pozývajú na Deň Matiek, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2024 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program si pripravili deti ZŠ s MŠ Dvorníky.

Pozvánka na Stavanie Mája 2024

Obec Dvorníky a ZO JDS Dvorníky Vás pozývajú na Stavanie Mája, ktoré sa bude konať v utorok 30. apríla 2024 o 18:00 hod. v Záhrade Kultúrneho domu Dvorníky. Program:

 • 18:00 – vystúpenie detí MŠ Dvorníky a ZO JDS Dvorníky, “Stavanie Mája”
 • 18:30 – prvomájová veselica

Do tanca a na počúvanie hrajú Chalúpkovci. Je pripravené občerstvenie. Všetkých srdečne pozývame!

Otváracie hodiny Pošty Dvorníky – 23.04.2024

Vedúca poštového úradu Dvorníky oznamuje, že zajtra 23.4. 2024 bude z prevádzkových dôvodov pošta v Dvorníkoch zatvorená. Služby poskytne najbližšia pošta Hlohovec 1.

Farské oznamy od 19. do 26. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 26. mája 2024.

Švajčiarsky finančný mechanizmus

Informácie o projekte Čistička odpadových vôd a kanalizácia Dvorníky

Virtuálny Cintorín.sk

Cintoríny obce Dvorníky a Dvorníky – Posádka boli zdigitalizované službou Virtuálny Cintorín. Na odkazoch sú k dispozícii mapy cintorínov a údaje o zosnulých.

VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky
VirtuálnyCintorín.sk – Obec Dvorníky – časť Posádka

Zoznam neplatičov

Obec Dvorníky zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná suma daňového nedoplatku presiahla u fyzickej osoby sumu 170,- EUR a u právnickej osoby 1600,- EUR. Zoznam bol vypracovaný v zmysle §52 zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

ZMO.sk

Obec Dvorníky je členom združenia ZMO, región JE Jaslovské Bohunice.

OZ Poniklec-Váh

Cieľom združenia Poniklec-Váh je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

OZ Poniklec-Váh

Spoločný obecný úrad Leopoldov

Obec Dvorníky zverejňuje dôležité odkazy Spoločného obecného úradu Leopoldov:

Stavebný úrad
Školský úrad