Táto podstránka obsahuje všetky informácie ohľadom budovania vodovodu, čističky odpadových vôd a kanalizácie v našej obci.

Základné informácie o projekte

Názov projektu: ČOV a kanalizácia Dvorníky

Konečný prijímateľ projektu: obec Dvorníky

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii nástoja na prípravu projektov: 8.apríl 2011

Dátum podpisu Zmluvy o realizácii projektu: 13.jún 2012

Celkový rozpočet projektu: 5 270 039,00 EUR

Celkové oprávnené výdavky prijímateľa: 5 194 753,00 EUR

Poskytnutá nenávratná finančná pomoc: 4 947 248,00 EUR

Príspevok Švajčiarskej konfederácie: 5 519 425,00 CHF

Dĺžka realizácie projektu: 28 mesiacov

Miesto realizácie projektu:  obec Dvorníky

 

Základné údaje o projekte:

 • príprava projektu: vydanie Územného rozhodnutia – rok 2009, spracovanie projektovej dokumentácie, vydanie stavebného povolenia – rok 2011,.
 • spracovanie kompletnej dokumentácie pre „Projektový zámer“ – rok 2010
 • schválenie projektového zámeru – rok 2011
 • spracovanie kompletnej dokumentácie pre „Konečný návrh projektu“ – rok 2011
 • schválenie Konečného návrhu projektu a podpísanie Zmluvy o realizácii projektu – rok 2012
 • príprava podkladov pre verejné obstarávanie na dodávateľa – rok 2012
 • súťaž na dodávateľa stavebných prác – rok 2013
 • začiatok realizácie – rok 2013
 • predpokladané ukončenie projektu – rok 2015

 

Ciele projektu:

Ochrana spodných a povrchových vôd v povodí vodného toku obci Dvorníky s pripojením 1797 obyvateľov obce na verejnú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd v roku 2015,a zníženie znečistenia odpadových vôd o 79,4 t CHSK (chemická spotreba kyslíku) a o 36,27 t BSK (biochemická spotreba kyslíku)  ročne.

 

Účel projektu:

Zlepšenie služieb komunálnej infraštruktúry v oblasti zberu a čistenia odpadových vôd v obci.

 

Výsledky projektu:

Vybudovaná čistiareň odpadových vôd v obci pre celkovo 1998 EO (ekvivalentných obyvateľov), vybudovaná verejná kanalizačná sieť v celkovej dĺžke 10,4 km v obci, vybudovaných 595 nových domových kanalizačných prípojok napojených na verejnú

kanalizáciu pomocou 3,6 km novej verejnej časti domových kanalizačných prípojok

 

Aktivity vedúce k výsledku projektu:

 1. Spracovanie technickej a odbornej dokumentácie
 2. Stavba verejnej časti dokumentácie
 3. Výstavba čistiarne odpadových vôd

Situácia v mierke:

Zmluva o projekte Kanalizácia Dvorníky(na stiahnutie)

Prezentácia projektu Kanalizácie Dvorníky(na stiahnutie)

 

Technické informácie o projekte

Podmienky prípojok

thumbnail of podmienky pripojokCelková situácia stavby

thumbnail of celkova situacia stavby

Kontrolné šachty kanalizačných prípojok

thumbnail of kontrolne sachty kanalizacnych pripojok

 

Časový harmonogram predpokladaného postupu prác

thumbnail of casovy harmonogram predpokladaneho postupu prac

Dokumentácia k projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky

Verejné obstarávania k čerpaniu rezerv projektu (.pdf)

Dodatok č.5 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.4 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.3 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.1 k Zmluve o realizácií projektu (.pdf)

Dodatok č.1 ČOV001 (.pdf)

Oznámenie výsledku vyhodnotenia (.pdf)

Oznámenie výsledku z VVO (.pdf)

Zmluva o diele (.pdf)

Oznámenie o vyhlásení VO – informácia (.pdf)

Informácia o stave projektu k 11.7.2013 (.pdf)

Zmluva o realizácií projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácií nástroja na prípravu projektu (.pdf)

Zmluva o diele č.2/2011 vypracovanie časti projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o diele č.1/2011 vypracovanie časti projektu ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o diele na vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni Projekt stavby pre stavebné povolenie na stavbu: ČOV a kanalizácia Dvorníky (.pdf)

Zmluva o realizácií nástroja na prípravu projektov (.pdf)

Informovanosť o ČOV a kanalizácii Dvorníky v mediách

Linky na médiá, ktoré o nás písali:

Teraz.sk – Kanalizačný systém ochráni spodné a povrchové vody v obci Dvorníky

Regijo.sk

Hlohovská televízia

Informácie o stave projektu

Aktuálny stav realizácie projektu ku dňu 31.05.2015

Dôležité dátumy:

 • 13.06.2012 – podpis Zmluvy o realizácii projektu
 • 10.10.2012 – konzultačné stretnutie realizátorov projektov Švajčiarskeho mechanizmu v Banskej Bystrici
 • 10.04.2013 – zasadnutie Riadiaceho výboru vo Dvorníkoch
 • 18.06.2013 – odsúhlasenie definitívnej verzie Súťažných podkladov pre vyhlásenie verejného obstarávania na Národnom kontaktnom bode
 • 19.06.2013 – hodnotenie Ex-ante
 • 02.07.2013 – vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa prác pre realizáciu diela „ČOV a kanalizácia Dvorníky“
 • 30.08.2013 – ukončenie predkladania ponúk
 • 30.08.2013 – otváranie ponúk a kontrola plnenia podmienok účasti
 • 20.09.2013 – hodnotenia časti „Ostatné kritériá“
 • 01.10.2013 – hodnotenie časti „Kritériá“
 • 15.10. 2013 – vyhodnotenie ponúk po Elektronickej aukcii
 • 18.12.2013 – podpis Zmluvy o dielo s vybraným dodávateľom stavebných prác
 • 20.12.2013 – oznámenie o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
 • 20.1.2014  –  odovzdanie staveniska
 • 28.3.2014  –  slávnostné zahájenie stavby
 • 15.4.2014  –  pracovné stretnutie s občanmi
 • 15.7.2014  –  podpis Dodatku č. 1 k Zmluve o realizácii projektu
 • 17.7.2014  –  pracovné stretnutie so zástupcami NKB
 • 30.09.2014 – ponuka NKB na navýšenie rozpočtu projektu o 153,729, – EUR
 • 04.02.2015 – podpísanie Dodatku č. 2 k ZoRP o zvýšení rozpočtu projektu
 • 27.04.2015 – zasadnutie Riadiaceho výboru k čerpaniu rezervy č. 2
 • 13.05.2015 – ponuka NKB na navýšenie rozpočtu projektu o 530,220, – EUR
 • 21.05.2015 – kolaudačné konanie (kolaudácia) na ČOV: stavebných objektov (SO): čerpacích staníc ČS 1, ČS 2, Čs 3, ČS 4, a kanalizačných vetiev: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8,B1, B2, a B4, ďalej prevádzkových súborov (PS) čerpacích staníc ČŠ 1 – ČS 4.

Čítať ďalej

Odovzdávanie staveniska

Dňa 20.1.2014 sa uskutočnilo odovzdanie staveniska so zástupcami dodávateľskej firmy Vodohospodárske stavby a.s. ,Bratislava a zástupcom  stavebného dozoru investora p. Jurčom.

Podpis zmluvy s dodávateľom

Obec Dvorníky v zastúpení starostom Mgr. Ľubošom Gubáňom podpísala dňa 18. decembra 2013 Zmluvu o dielo na výstavbu čistiarne odpadových vôd a vybudovanie kanalizácie s víťazom verejného obstarávania, ktorým je spoločnosť Vodohospodárske stavby, a.s. z Bratislavy. Za spoločnosť podpísali zmluvu jej štatutári, konkrétne Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva a Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva. Projekt sa prispeje ku skvalitneniu a skultúrneniu života v obci a k zlepšeniu vody v toku Jarčie. Výstavba verejnej kanalizácie a ČOV je nutnou podmienkou udržateľného rastu obce a patrí medzi jej priority, konkrétne Opatrenie 2: Rozvoj vodovodnej a kanalizačnej siete ktoré si zadefinovala v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2009.

Pracovné stretnutie

Dňa 10.októbra 2013 sa uskutočnila návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie a zástupcov Národného kontaktného bodu (Úradu vlády SR) v obci Dvorníky. Na stretnutí s vedením obce bol prerokovaný aktuálny stav verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác pre stavbu „ČOV a kanalizácia Dvorníky“. Ďalej boli prítomní aj zástupcovia spoločnosti, ktorá má na starosť verejné obstarávanie – odborne spôsobilá osoba a zástupca spoločnosti vykonávajúcej externý projektový manažment.