Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 28.02.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 28.02.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovaniaOZ.
  4. VZN č. 1/2017, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole s materskou školou, ktorej zriaďovateľom je obec Dvorníky.
  5. Spáva riaditeľky ZŠ s MŠ k výchovno-vyučovaciemu procesu.
  6. Informácia k príprave 770. výročia obce.
  7. Rôzne
  8. Pripomienky a návrhy poslancov
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.02.2017 (.pdf)