Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 04.05.2017

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 04.05.2017. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Vyhodnotenie rozpočtu za I. štvrťrok 2017.
  5. VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.
  6. Informácia k príprave osláv výročia obce.
  7. Rôzne
  8. Pripomienky a návrhy poslancov
  9. Návrh uznesenia
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05.2017 (.pdf)