VZN 1/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť “Územného plánu obce Dvorníky – zmeny a doplnky č. 2”

Obec Dvorníky podľa §27 ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť “Územného plánu obce Dvorníky – zmeny a doplnky č. 2”.

VZN 1/2018 (.pdf)

VZN 1/2018 – Príloha č. 1 (.pdf)
VZN 1/2018 – Príloha č. 2 (.jpg)
VZN 1/2018 – Príloha č. 3 (.jpg)