Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – 06.11.2018

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06.11.2018. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ
  4. Návrh rozpočtu na r. 2019 – 2021.
  5. Rôzne
  6. Pripomienky a návrhy poslancov
  7. Návrh uznesenia
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.11.2018 (.pdf)