Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.01.2019

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.01.2019. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Zámer nákupu techniky na úpravu chodníkov.
  5. Určenie členov komisie pre voľbu riaditeľky školy.
  6. Rôzne.
  7. Pripomienky a návrhy poslancov.
  8. Návrh uznesenia.
  9. Záver.

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 08.01.2019 (.pdf)