Oznámenie o začatí správneho konania – MVM, s.r.o.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len “správny poriadok”), že dňa 01.03.2019 začal správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Predmetom žiadosti je: Spoločnosť MVM, s.r.o., Veľká okružná 18, 010 01 Žilina žiada o zmenu rozhodnutia č. OU-PE-OSZP-2015-001434-040 zo dňa 26.11.2015 týkajúceho sa súhlasu, ktorý vydal tunajší úrad na poškodzovanie a ničenie biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody v súvislosti s plánovanou výstavbou vedenia 2×400 kV Križovany – Bystričany.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania – MVM, s.r.o (.pdf)