Predĺženie platnosti súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov – MVM, s.r.o.

Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 68 písm. e) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody “) na základe žiadosti spoločnosti MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 409 383, ktorá je splnomocnená v konaní zastupovať spoločnosť Slovenskú elektrizačnú prenosnú sústavu, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141 (ďalej len „žiadateľ“), zo dňa 27. 02. 2019 (doručená dňa 01. 03. 2019) o zmenu – predĺženie platnosti rozhodnutia číslo OU-PE-OSZP-2015/001434-040 zo dňa 26. 11. 2015, podľa § 89 ods. 1 zákona ochrane prírody, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) predlžuje v súlade s § 89 ods. 2 zákona o ochrane prírody platnosť súhlasu vydaného Okresným úradom Partizánske pod číslom OU-PE-OSZP-2015/001434-040 zo dňa 26. 11. 2015 (právoplatné dňa 21. 12. 2015) na poškodzovanie a ničenie biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona o ochrane prírody v súvislosti s plánovanou výstavbou vedenia 2×400 kV Križovany – Bystričany pre žiadateľa: MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina, IČO: 36 409 383, ktorá je splnomocnená v konaní zastupovať spoločnosť Slovenskú elektrizačnú prenosnú sústavu, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, platnosť súhlasu: do 31. 12. 2022.

Predĺženie platnosti súhlasu na poškodzovanie a ničenie biotopov – MVM, s.r.o. (.pdf)