Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce Dvorníky (.pdf)