Návrh VZN č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 22. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 2.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva (.pdf)