Návrh VZN č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 7/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (.pdf)