Návrh VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh – VZN 8/2019 o miestom poplatku za rozvoj (.pdf)