Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie

Obec Dvorníky zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce dňa: 25. 11. 2019. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: dňa 5.12.2019 (vrátane).

Návrh VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a  školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dvorníky (.pdf)