Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011o prevádzkovom poriadku pohrebiska

Obec Dvorníky zverejňuje návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 2/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska (.pdf)