Návrh VZN 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky.

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dvorníky, dňa: 13.02.2020 zvesené dňa: 27.02.2020. VZN nadobúda účinnosť dňom: 28. 02. 2020.

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Dvorníky (.pdf)