Verejná vyhláška – zámer schválenia dokumentu ekologickej stability okresu Hlohovec

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 64 ods. 1 písm. d) a podľa § 68 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov (ďalej len ,,zákon o ochrane prírody a krajiny“) oznamuje zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Hlohovec.

Verejná vyhláška – zámer schválenia dokumentu ekologickej stability okresu Hlohovec – úplné znenie (.pdf)