Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky

Obec Dvorníky zverejňuje Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky. Návrh Dodatku č.1/2020 vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvorníky a zverejnený na webovej stránke obce  dňa: 28.5.2020. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu: do 7.6.2020 (vrátane).

Návrh Dodatku č.1/2020 k VZN č. 10/2019 o podmienkach prenájmu obecných bytov v obci Dvorníky (.pdf)