Zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom – Škoda 1203

Obecné zastupiteľstvo v Dvorníkoch v zmysle § 9a ods. 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer obce Dvorníky na prevod majetku predajom  

a) Predmet:

 • odpredaj motorového vozidlo ŠKODA 1203
 • EČ: HC645BN,
 • VIN: U51203SAW0KB0599

b) Spôsob: v zmysle § 9a, odst. 1, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o  majetku obcí v znení  neskorších predpisov.

c) Podmienky predaja:

 • minimálna predajná cena vozidla bola stanovená vo výške 500,00 €,
 • vozidlo sa odpredá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu
 • záujemca o kúpu doručí predávajúcemu cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať:
 1. meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu záujemcu o kúpu
 2. presné vymedzenie motorového vozidla, ktoré je predmetom predaja
 3. čestné prehlásenie záujemcu o kúpu, že má s obcou Dvorníky usporiadané finančné vzťahy (zaplatenie DzN a poplatkov)
 4. vlastnoručný podpis záujemcu o kúpu

d) Doručovanie ponúk:

 • Lehota na dourčovanie cenových ponúk je do 10. 07. 2020 na adresu Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – neotvárať“ a s uvedením odosielateľa.
 • Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 13. 07. 2020.
 • V prípade rovnosti viacerých ponúk rozhodujúcim kritériom pre výber bude dátum a čas doručenia ponuky.
 • Bližšie informácie ohľadom ponuky budú poskytnuté záujemcom na tel. č. 0905 251 800, alebo osobne u starostu obce Dvorníky.
 • Cenové ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk, ako aj ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované náležitosti, budú vylúčené z procesu hodnotenia. Obec Dvorníky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Zámer – odpredaj vozidla Škoda 1203 (.pdf)