Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.08.2020

Obec Dvorníky zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06.08.2020. Program zasadnutia:

  1. Otvorenie a schválenie programu rokovania OZ.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Voľba návrhovej komisie a kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania OZ.
  4. Projekt „Zateplenie a obnova kultúrneho domu“.
  5. Rôzne.
  6. Pripomienky a návrhy poslancov.
  7. Návrh uznesenia.
  8. Záver.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 06.08.2020 (.pdf)

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.08.2020 (.pdf)