Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín – Mgr. Ivan Peťko

Obec Dvorníky a Spoločný obecný úrad so sídlom v Leopoldove zverejňuje Upovedomenie o začatí konania na povolenie výrubu drevín žiadateľa Mgr. Ivan Peťko.

V  zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v  znení  neskorších  predpisov /ďalej len zákon/ v znení zákona č. 408/2011 Z.z. týmto Obec Dvorníky   upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny a oznamuje , že  sa začalo správne konanie vo veci  na základe žiadosti Mgr. Ivan Peťko, Dvorníky 454, 920 56  o povolenie výrubu drevín rastúcich mimo les zo dňa 08.10.2020

Navrhovateľ: Mgr. Ivan Peťko a Mária r. Juráková, Dvorníky 454, 920 56    

Parc.č.: 1818/4 register „C“ ,  záhrada, v  k.ú.: Dvorníky , zastavané územie obce, LV 1558        

Návrh na výrub: 1ks smrek s obvodom kmeňa vo výške 130 cm nad zemou 150 cm a 1ks orech – 140cm

Dôvod žiadosti: ohrozenie stavby  a choroba orechov   

Vlastník pozemku:  LV 1558

Podľa §82 ods. (7) zákona orgán ochrany prírody povinne zverejňuje na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom. Súčasťou tejto informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní od zverejnenia informácie.

V zmysle §82 ods. 7 zákona  určená lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v predmetnom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona je päť pracovných dní od dňa zverejnenia tohto upovedomenia  na www.dvorniky.sk t.j. Do 22.10.2020

V prípade, že Vaše podanie bude urobené v elektronickej podbe bez autorizácie, je potrebné takéto podanie doplniť do 3 pracovných dní v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu/ elektronická podateľňa na ústrednom portáli verejnej správy https://www.slovensko.sk/ alebo do zápisnice.

Dátum zverejnenia informácie: 14.10.2020

Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín – Mgr. Ivan Peťko (.pdf)