Verejná vyhláška – oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava v zastúpení spoločnosťou TELECOMPROJECT spol. s r.o., Pajštúnska 1, Bratislava – zastúpená Ing. Ladislavom Kovácsom – KOVTEL, Kubačova 5, Bratislava podali dňa 13.10.2020 na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby “INS FTTH HLOHO 03, transport”, kat. územie Siladice. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie o umiestnení líniovej stavby.

Verejná vyhláška –  oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania – Slovak Telekom a.s. – úplné znenie (.pdf)