Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestnení stavby – Západoslovenská distribučná a.s.

Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení Patrika Očenáša, podal dňa 21.10.2020 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o povolenie stavby: “Preložka NN vzdušného vedenia”, ktoré bude umiestnené na pozemkoch parc. č. 311, 312/3 a 312/4 v kat. území Dvorníky v obci Dvorníky. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie zlúčené s konaním o umiestnení stavby.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania zlúčeného s konaním o umiestení stavby a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania – Západoslovenská distribučná a.s. – úplné znenie (.pdf)