Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Obec Dvorníky podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.

Návrh dodatku č.1 k VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (.pdf)