Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky

Obec Dvorníky podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok č.1 k všeobecnému záväznému nariadeniu č.2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky.

Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2015 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce Dvorníky – úplné znenie (.pdf)