Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby – Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany

Dňa 18.12.2020 podala Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35 829 141 zastúpená spoločnosťou MVM, s.r.o., Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby „Vedenie 2 x 400 kV Križovany – Bystričany“, na pozemkoch parc. č. líniová stavba (kraj Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky) v kat. území Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Siladice, Šulekovo, Dolné Zelenice, Dvorníky, Posádka, Sasinkovo, Kľačany, Dolné Trhovište, Rišňovce, Lukáčovce, Nové Sady, Kapince, Biskupová, Malé Ripňany, Čermany, Horné Obdokovce, Mýtna nová Ves, Dvorany nad Nitrou, Ludanice, Chrabrany, Nemčice, Topoľčany, Nitrianska Streda, Solčany, Práznovce, Baštín, Veľké Bošany, Malé Bošany, Nedanovce, Turčianky, Krásno, Brodzany, Klatová Nová Ves, Partizánske, Malé Uherce, Veľké Uherce, Pažiť, Oslany, Čereňany, Bystričany v rozsahu stavebných objektov:
SO 01 – Vedenie 2 x 400 kV
SO 02 – Úprava vedenia 1 x 220 kV V274
SO 07 – Úložný optický kábel pre TR Križovany
SO 08 – Úložný optický kábel pre TR Bystričany
SO 09 – Úpravy ovplyvnených zariadení

Mesto Topoľčany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na základe určenia MDVaRR SR 13222/2014/B621-SV/230015/JD zo dňa 8.4.2014 oznamuje v súlade s § 80 zák. č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov začatie konania o predčasnom užívaní stavby účastníkom konania a dotknutým orgánom.

K predloženému návrhu nariaďuje stavebný úrad miestne šetrenie, ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2021 o 10,00 hod. Zraz pozvaných bude na mestskom úrade v Topoľčanoch vo veľkej zasadačke. Účastníci konania sa môžu k podkladom vyjadriť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože stavebný úrad na neskoršie podané námietky neprihliadne. V rovnakej lehote sa vyjadria aj dotknuté orgány. Ak sa dotknuté orgány nevyjadria k podkladom návrhu v určenej lehote, v zmysle ust. § 80 ods. 2 sa považujú ich stanoviská za kladné. Dotknuté orgány si môžu na vyjadrenie vyhradiť predĺženie lehoty.

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o predčasnom užívaní stavby – Vedenie 2×400 kV Križovany – Bystričany – úplné znenie (.pdf)