Návrh záverečného účtu obce Dvorníky za rok 2020

Obec Dvorníky predkladá návrh záverečného účtu obce za rok 2020 s obsahom:

  1. Rozpočet obce na rok 2020
  2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
  3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
  4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
  5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
  6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2020
  7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2020
  8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
  9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
  10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
  11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
    1. zriadeným a založeným právnickým osobám
    2. štátnemu rozpočtu
    3. štátnym fondom
    4. rozpočtom iných obcí
    5. rozpočtom VÚC
  1. Hodnotenie plnenia programov obce
  2. Návrh uznesenia pre OZ

Návrh – Záverečný účet obce Dvorníky a rozpočtové hospodárenie za rok 2020 (.pdf)

Hodnotenie programového rozpočtu Obce Dvorníky za rok 2020 (.pdf)