Verejná vyhláška – zápis národnej kultúrnej pamiatky Hrádok do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 44 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, doručuje verejnou vyhláškou oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu
podľa § 22, ods. 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov.

Na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu SR č. PUSR-2021/570-1/1465/JAN zo dňa 26. 01. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16. 03. 2021, bol do registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Ústredného zoznamu pamiatkového fondu zapísaný ďalší objekt nehnuteľnej kultúrnej pamiatky: Hrádok, katastrálne územie Posádka.

Verejná vyhláška – zápis národnej kultúrnej pamiatky Hrádok do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu – úplné znenie vyhlášky (.pdf)